Linke ja allikaid – Eesti uuringud

Raamatud ja kogumikud

Eagly, A.H., Beall, A.E., Strnberg, R.J.(Toim.)  Soopsühholoogia. Sugupoolte psühholoogia. Külim, 2008
Artiklikogumik soopsühholoogiast , mis annab ülevaate erinevates psühholoogiavaldkondades kasutusel olnud ja olevatest  sooteooriatest alates  hormoonidest ja evolutsioonist kuni sotsialiseerimise, sotsiaalsete rollide, identiteedi ja kultuurini. Kogumiku artiklid aitavad kummutada seni kehtinud eelarvamusi ja näitavad viise ja mehhanisme, kuidas sotsiaalselt konstrueeritav sugu ja soolisus struktureerib kogu sotsiaalset maailma.

Sissejuhatus soouuringutesse. Marling, R. (Toim). Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011
Kogumiku artiklitest ilmneb,  kuidas sugu, soolisus ja soolised erinevused uurimuste põhiliste lähtekohtade ja analüüsikategooriatena  aitavad avada  uuritavate protsesside sotsiaalsust ja diskursiivsust ning  mõista sooliste stereotüüpide mõju struktuursele ebavõrdsusele. Haridusvaldkonna tänaste probleemide, sh. sooliste stereotüüpide mõju sügavamaks mõistmiseks on nimetatud kogumikus Tiiu Kuurme artikkel „Haridus, kasvatus ja sugupool“.

Mikk, J,. (Toim) Soorollid õppekirjanduses, Tartu Ülikooli Pedagoogika osakonna väljaanne nr. 12, Tartu, 2002. Kogumiku artiklites analüüsitakse erinevate aineõpikute sisu soorollide aspektist.

 

Kas õpilased või poisid ja tüdrukud? Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks õpetamiseks ja kasvatamiseks. Artiklikogumik.Toim. Ü.Papp ENÜ SA, Tallinn, 2012

Sugu ja haridus keeles ja meeles. Artiklikogumik.2016. ENÜ Sihtasutus

Teadustööd

Aavik,K,  Kajak, K.(2009)  Soo sotsiaalne konstrueerimine Eesti lasteaedades 7 Tallinna lasteaia vaatlusandmete põhjal: empiiriline uurimus (ENUT).

Kongot, L. (2014) Soorollide konstrueerimine Eesti uuemas lastekirjanduses. Kriitiline tekstianalüüs. Magistritöö (Juh. R. Kasik) Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, 2014

Leppiman, A.(1969) Sotsiaalse sugupoole kujunemisest eelkoolieas Eesti ja Soome võrdlusandmete taustal. Magistritöö, 1969

Mäkinen, R. (1999) Soostereotüübid Eesti ja Soome koolinoorte seas. Bakalaureusetöö, Tartu Ülikool.

Pedaru, L.  Habemega professorid ja õlgkübaraga peened daamid ehk soorollid eesti uuemas lastekirjanduses. Oma Keel, 2/2015.

Pihlak,T. (2007) Õpetaja tegevus poiste toimetuleku mõjutajana soolisest aspektist lähtuvalt, Magistritöö. Juh. T. Kuurme.Tallinna Ülikool, 2007.

Raudkivi, M. Soorollide kujutamine lasteajakirjas Täheke. Tallinna Ülikool, 2014. Bakalaureusetöö.

Richards, J. M. (2002) Social representations of gender in the hidden curriculum of school textbooks in Estonia and England. [Magistritöö] Tartu:  Tartu Ülikool.

Roots,E.-M.(2011) Ürgjumalannast kaasaegse kooli sugupooleni: naise kuvandi muutumine katoliku doktriini mõjul ning selle võimalikke peegeldusi kaasaegses eesti koolis, Magistritöö, Juh.T.Kuurme.Tallinna ülikool, kasvatusteaduste instituut, kasvatusteaduse osakond.

Kerli Rüüt,K. (2011)  magistrikraad, Soolise aspekti mõju suhtumises õpetamisse ja õppimisse. Magistritöö, Juh. T.Kuurme. Tallinna ülikool, kasvatusteaduste instituut, koolipedagoogika osakond;

Täht, K. ,Paškov, M. (2012) Juurdepääs kõrgharidusele: ühiskonna ootused. Mida tajutakse õiglasena, milliseid võimalusi võrdsetena Uuringu lühiraport Kadri Täht, PhD Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Tallinna Ülikool

Kindsiko,E., Türk, K., Kantšukov,M. (2015) Naiste roll ja selle suurendamise võimalused Eesti IKT sektoris: müüdid ja tegelikkus, Skype Microsoft Eesti, Tartu Ülikooli majandusteaduskond, Tartu.

Kersti Kruus (2015)  Soolise võrdõiguslikkusega seotud arusaamad õpetajakoolituse üliõpilaste näitel. Magistritöö. Juhendaja: Karmen Trasberg (PhD)

Aavik, K. (toim) (2016). Tipptase ja võrdsed võimalused: sootundlikud karjäärimudelid teadustee alguses?Eesti akadeemilised praktikad. Tallinn: Tallinna Ülikool

Raudsepp, M. (toim) (2016). Sootundlikkus ja soolise võrdõiguslikkuse tagamise institutsionaalsed praktikad kõrgkoolides: Eesti ja teiste riikide valitud kõrgkoolide avalik teave. Tallinn: Tallinna Ülikool,

Kukk,I., Lamesoo,K. ,Papp, Ü. (2017)  Loodus-, täppis- ja tehnikateaduste valdkonna huviharidus –  sooline aspekt. Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei

Serbak, K. (2018). Mis mõjutab keskhariduseni jõudmist Eestis? Analüüs EHISe andmetel. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium.

Startup Estonia ja Eesti Rakendusuuringute Keskus (2018)   Tuleviku tegija teekond startup ökosüsteemi.

Hämmal, J., Kruuse, K., Reinson, H., Sepper, M.-L. Kriisa, K.-R.  (2020) Klaasseinad ja klaaslagi Eesti IKT-s: müksud naiste osakaalu suurendamiseks IKT valdkonnas hariduses ja tööturul. Kirjanduse ülevaade ja kvalitatiivuuringu tulemused. Kantar Emor.

Jaanika Joosu (2021) Eesti ja läti õpetajate arusaamad ning enesepeegeldus soolise võrdõiguslikkuse edendamisest koolis. (Juh. T.Kuurme) Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut

Halapuu, V. (2015). Infotöötlusoskuste roll soolise ja keelelise palgalõhe selgitamisel Eestis: PIAAC uuringu temaatiline aruanne nr 4. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium.

Kindsiko, E., Türk, K., Kantšukov, M. (2015). Naiste roll ja selle suurendamise võimalused eesti IKT sektoris: müüdid ja tegelikkus. Skype Microsoft Eesti. Tartu Ülikooli majandusteaduskond.

Vandmann,T. (2017) Juhtide teadlikkus soolise võrdõiguslikkuse teemast ja selle lõimimine koolieelse lasteasutuse õppekavasse. Magistritöö (juh) Evelyn Neudorf, Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut

Murutalu.M.(2019) Soorollid ja soostereotüübid alushariduse õppekirjanduse illustratsioonidel Bakalaureusetöö Juhendaja lektor Ülle Säälik (PhD) Tartu Ülikooli Narva kolledž. NARVA 2019

Papp, Ü.-M. (2019) Soolisuse representeerimine põhikooli esimese astme ja 4. klassi digiõpikute illustratsioonides

Võsa, U. (2018)  Sootundlik kirjandusõpetus gümnaasiumis teoste käsitlemise näitel. Magistritöö Juh. Sapunjan, I. Tartu Ülikool

Kolsar, K. ( 2019) Magistritöö. Õpilase soo mõju funktsionaalse lugemisoskuse hindamisele gümnaasiumiastme emakeeleõpetuses. Juhendaja professor Martin Ehala. Tartu Ülikool

Kätlin Liimets,K. (2021)  Religioon ja soolisus II ja III kooliastme ühiskonnaõpetuse õppekirjanduses. Magistritöö Juhendaja dr Schihalejev,O. Tartu Ülikool

Artiklid

Kuurme, T. Sirp ja vasar ning sugupoolte sõda, Postimees 14.03.2009

Kuurme, T. Haridus, kasvatus ja sugupool. Raili Marling (Toim.). Sissejuhatus soouuringutesse (238 – 272). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010.

Kuurme, T. Pilguheit soolisele tegelikkusele Eesti haridussüsteemis.

Marling,R., Järviste, L., Sander, K. (Toim). Teel tasakaalustatud ühiskonda. Naised ja mehed Eestis II (127-137). Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, 2010.

Ots, A. (2010) Õpilaste soolised erinevused ja toimetulek koolis, Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes (Toim. Kikas,E.) lk. 123-135.

Papp, Ü. (2013) Soouuringud kasvatus- ja haridusvaldkonnas. Haridusleksikon. Mikser, R. (Toim) Eesti Keele Sihtasutus.

Siibak , Andra; Vinter, Kristi (2014). “No Silly Girls’ Films!” Analysis of Estonian Preschool Children’s Gender Specific Tastes in Media Favourites and their Possible Implications for Preschool Learning Practices. International Journal of Early Childhood, 357-372.

Trasberg, K.  (2015)  Sex – sexuality education Personal development for the prevention of discrimination and violence(SEXED) Gender and sexuality stereotypes in textbook images by Author – Estonia Editor: Ildikó Lázár

Kuurme, T. (2016) Soosotsiaalne grammatika ja kooliõpilase roll. Ariadne Lõng  XVI aastakäik, 1/2 Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)

Valk, A. (2016). Soolised lõhed hariduses. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium.

Mägi,E., Biin, H., Trasberg, K., Kruus,K.(2016) Õpetajakoolituse üliõpilaste hoiakud ja teadlikkus soolise võrdõiguslikkuse küsimuses. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Vol.4, nr 1, 2016.

Aavik, K., Ümarik, M. (2019). The “exceptional male teacher” and the “vulnerable male student”: constructions of men and masculinities in vocational education and training in Estonia. Journal of Vocational Education & Training, 1−21.

Ümarik, M., Aavik, K. Gender Segregation in Estonian Vocational Education and Training Through the Eyes of Stakeholders. Vocations and Learning (2019).

Papp, Ü-M. (2021) Haridus ja sooline võrdsus.  Teel tasakaalustatud ühiskonda Naised ja mehed Eestis III Lk 172-195. : Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, 2021

Kasulikke linke

Euroopa Soolise võrdõiguslikkuse Instituut
The European Institute for Gender Equality (EIGE)
http://eige.europa.eu/about-eige

Soolõime strateegiast  haridusvaldkonnas
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/sectoral-areas/education