Haridus ja sugu

Sooline võrdõiguslikkus on Eesti hariduse ja koolielu korraldamise alusväärtus ja eesmärk, mille saavutamine eeldab spetsiifilisi teadmisi ja oskusi, mida Eestis senini napib.

Portaal HARIDUS JA SUGU on loodud teadmiste lünga täitmiseks ning tervikliku ja süsteemse ülevaate andmiseks soolisuse teemadest hariduses.

Portaal HARIDUS JA SUGU juhatab materjalide juurde, mis toetavad sooaspekti lõimimist kõigi haridustasemete õppe- ja kasvatustöösse.

Infoportaalist leiate sõnaseletusi, uurimuste tulemusi, juhend- ja õppematerjale, sh. tunnikonspekte, õiguslikke ja poliitilisi dokumente.

Avalik portaal on mõeldud kasutamiseks õppejõududele, õpetajatele, haridusametnikele, koolitajatele, üliõpilastele, noorsootöötajatele ja laiemale huviliste ringile, sh. ajakirjanikele ja meediaspetsialistidele.

Portaal „Haridus ja sugu“ on teejuhiks haridusvaldkonna soouuringute, sooteadliku pedagoogika alaste materjalide ja publikatsioonide juurde.

Portaali sisu on jaotatud kuue suurema teema alla:

  • soolise võrdõiguslikkuse teemaga seotud põhimõisted ja eesmärgid,
  • sooteadliku pedagoogika olemus ja rakendusvõimalused õppetöös,
  • õppematerjalid õpetajatele õppetöös kasutamiseks,
  • hariduse ja soo teemalised uuringud,
  • soolise võrdõiguslikkuse edendamise meetmed ning
  • sooteadliku kasvatus- ja õppetöö parimad praktikad.

Teabeportaali üheks põhieesmärgiks on juhtida lugejaid materjalide ja allikate juurde, mis võimaldavad põhjalikumat süvenemist, seega on iga alavaldkonna juures toodud nii kirjanduse kui lingiloetelud.

Portaalis avaldatud tekste on lubatud alla laadida ja kopeerida teaduslikel, hariduslikel ja informatsioonilistel  eesmärkidel, viidates allikale:
ENÜ portaal Haridus ja sugu: www.haridusjasugu.ee
Teemade ja alateemade all avaldatud tekstide puhul tuleb lisada vastav veebiaadress, nt. 
http://www.haridusjasugu.ee/uuringud

Algusesse