Soouuringud hariduses

Mõiste tähistab interdistsiplinaarset uurimisvaldkonda ja teadusdistsipliini, mille teadmusloome analüüsib ja  seletab, kuidas sugu kui sotsiaalne kategooria ja/või institutsioon ja soolisus ning sugudevahelised suhted mõjutavad haridussfääri eri valdkondi ning indiviidide elu kõigil haridusastmetel.

Soouuringud  käsitlevad  sotsialiseerimise, eneseidentifitseerimise ja indiviidide arengu probleeme, sotsiaalse stratifikatsiooni ja subordineerituse kujunemist haridusinstitutsioonide, sotsiaalse kultuurikeskkonna ja subjektide sooloome koosmõjul.

Uuritakse, kuidas hariduse vahendusel luuakse ja taasluuakse soo ja soolisusega seotud kultuurilisi tähendusi ning kuidas need mõjutavad inimeste elu ja ühiskonna arengut.

Kasutatakse nais- ja soouuringute arengu käigus täienenud mõisteraamistikke, mis võimaldab sotsiaalset praktikat üha täpsemate mõistete, mudelite ja teooriate abil kirjeldada ja mõista.

Välja on kujunenud mõistetesüsteem, milles keskseteks kategooriateks on

 • soo (gender, geschlechter, sukupuoli, гендер),
 • soolepingu (гендерный контракт),
 • sooreziimi, soosüsteemi (гендерная система),
 • soolise staatuse (гендерный статус),
 • maskuliinsuse (маскулинность),
 • feminiinsuse (феминность),
 • soolise representeerimise (gender display, doing gender, гендерный дисплей)
 • soolise lõhe (гендерная асимметрия),
 • sugude võrdsuse ja soolise ebavõrdsuse,
 • sooliste stereotüüpide ja soorollide,
 • soolise identiteedi,
 • seksismi (сексизм),
 • androtsentrismi (андроцентризм )
  jms. mõisted.

Soouuringutes lähtutakse seisukohast, et mõiste sugu tähistab lisaks inimeste bioloogilis-füsioloogilistele erinevustele ka  kultuurilisi tavasid, norme ja väärtusi, mis määravad naiseks ja meheks olemise tingimusi, selle, mida peetakse antud ühiskonnas maskuliinseks ja feminiinseks.

Nende kahe aspekti eristamiseks on kasutusele võetud kaks mõistet – sugu (lad.sexus; i.k.sex) ja sotsiaalne sugupool (lad.  genus; i.k. gender)   Eesti keeles saame rääkida bioloogilisest soost, mis on seotud kehalise arengu ja geenidega, ja  sotsiaalsest soost, mis sõltub sotsiaalkultuurilistest teguritest ning naiste ja meeste rollide ja võimujaotusega seotud ootustest ühiskonnas.

Soouuringud hariduses püüavad aidata vähendada soolistest eelarvamustest, soostereotüüpidest ja soolisest hierarhiast tulenevaid kultuurilisi piiranguid isiksuse arengule.