Haridusvaldkonna soouuringute teemad

Akadeemiliste uuringute arengu käigus on alates 1980-test aastatest kummutatud nais- ja meeskategooria universaalsus ning arvestatakse üha rohkem aega, konteksti ja muid tunnuseid, mille raames sugu ja soolisust  konstrueeritakse.

Uurimisprobleemide üldistamisena  soouuringutes võib välja tuua kolm aspekti, mida käsitletakse :

 • soolise identiteedi, sh maskuliinsete ja feminiinsete joonte kujunemine ja omandamine;
 • võimusuhete, sotsiaalsete normide ja rollide kujunemine ja omandamine ning
 • sugupoole esitamine ning selle sümboolsed ja epistemoloogilised representeerimise (sotsiaalsete normide raames tehtavad järjepidevad keelelis-kehalised esitused)

Enamasti on uurimused suunatud teatud haridussüsteemi astmele- koolieelsetest lasteasutustest kuni akadeemilise kõrghariduse ja akadeemilise karjäärini:

 • soolised erinevused ja sarnasused edasijõudmises ja akadeemilises karjääris, koolist väljalangemine,
 • sugu ja haridussüsteem, sugu ja kool, sugu ja õppekavad, õppeained,  kool kui organisatsioon ja sooline aspekt  (soolistatud klassiruum, õpetamismeetodid jms) hariduspoliitika ja haridusasutuste juhtimine.

Soolisest aspektist on analüüsitud kooli  suhtlemis- ja organisatsioonikultuuri, ainete valikuid, ainekursustest osavõttu, õpikuid ja õppematerjale, juhendamist, õpetamist, suhtlemist, õpilaste hindamist ja hindamiskriteeriume, vägivallajuhtumite soolist aspekti jms.:

 • kool kui soolistatud institutsioon,
 • sootundlik pedagoogika,
 • sugu ja käitumine ning soosuhted klassiruumis, õpistiilid,
 • soolise identiteedi kujunemine/sotsialiseerimine,
 • sooaspektid kontrollimisel ja hindamisel,
 • õpetaja (soolise) identiteedi konstrueerimine.

Analüüsitakse, kuidas ilmnevad domineerivad maskuliinsuse/feminiinsuse vormid lasteaias ja  koolis, kuidas lapsed ja noored ise enda soolist identiteeti kujundavad, uuritakse  olemasolevaid soo- ja võimusuhteid lasteaedades ja koolides, aga ka koolis ja lasteaeaias kui  organisatsioonis  ja argielus ilmnevates  sotsiaalsetes suhetes.

Suure rühma uuringuid moodustavad soo ja konkreetsete õppeainetega seotud käsitlused:

 • Sugu ja seksuaalkasvatus
 • Soolisus ja konkreetsed aineõpingud, näiteks sugu ja muusikaõpetus, suguja matemaatika, sugu ja infotehnoloogia jms , mille uurimiseesmärkideks on välja selgitada, kuidas sugupoole konstrueeritus antud sotsiaal-kultuurilises kontekstis mõjutab nii ainekursuste sisu kui selle vahendamist ja omandamist.  Näiteks eristuvad sellised teemad nagu sugupool ja lugemisoskus, sugupool ja kodanikuks kasvamine