Linke ja allikaid – Eesti uuringud

Raamatud ja kogumikud

Eagly, A.H., Beall, A.E., Strnberg, R.J.(Toim.)  Soopsühholoogia. Sugupoolte psühholoogia. Külim, 2008
Artiklikogumik soopsühholoogiast , mis annab ülevaate erinevates psühholoogiavaldkondades kasutusel olnud ja olevatest  sooteooriatest alates  hormoonidest ja evolutsioonist kuni sotsialiseerimise, sotsiaalsete rollide, identiteedi ja kultuurini. Kogumiku artiklid aitavad kummutada seni kehtinud eelarvamusi ja näitavad viise ja mehhanisme, kuidas sotsiaalselt konstrueeritav sugu ja soolisus struktureerib kogu sotsiaalset maailma.

Sissejuhatus soouuringutesse. Marling, R. (Toim). Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011
Kogumiku artiklitest ilmneb,  kuidas sugu, soolisus ja soolised erinevused uurimuste põhiliste lähtekohtade ja analüüsikategooriatena  aitavad avada  uuritavate protsesside sotsiaalsust ja diskursiivsust ning  mõista sooliste stereotüüpide mõju struktuursele ebavõrdsusele. Haridusvaldkonna tänaste probleemide, sh. sooliste stereotüüpide mõju sügavamaks mõistmiseks on nimetatud kogumikus Tiiu Kuurme artikkel „Haridus, kasvatus ja sugupool“.

Mikk, J,. (Toim) Soorollid õppekirjanduses, Tartu Ülikooli Pedagoogika osakonna väljaanne nr. 12, Tartu, 2002
Kogumiku artiklites analüüsitakse erinevate aineõpikute sisu soorollide aspektist.

 

Kas õpilased või poisid ja tüdrukud? Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks õpetamiseks ja kasvatamiseks. Artiklikogumik.Toim. Ü.Papp ENÜ SA, Tallinn, 2012

Sugu ja haridus keeles ja meeles. Artiklikogumik.2016. ENÜ Sihtasutus

 

Teadustööd

Aavik,K,  Kajak, K.(2009)  Soo sotsiaalne konstrueerimine Eesti lasteaedades 7 Tallinna lasteaia vaatlusandmete põhjal: empiiriline uurimus (ENUT).

Kongot, L. (2014) Soorollide konstrueerimine Eesti uuemas lastekirjanduses. Kriitiline tekstianalüüs. Magistritöö (Juh. R. Kasik) Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, 2014

Leppiman, A.(1969) Sotsiaalse sugupoole kujunemisest eelkoolieas Eesti ja Soome võrdlusandmete taustal. Magistritöö, 1969

Mäkinen, R. (1999) Soostereotüübid Eesti ja Soome koolinoorte seas. Bakalaureusetöö, Tartu Ülikool.

Pedaru, L.  Habemega professorid ja õlgkübaraga peened daamid ehk soorollid eesti uuemas lastekirjanduses. Oma Keel, 2/2015.

Pihlak,T. (2007) Õpetaja tegevus poiste toimetuleku mõjutajana soolisest aspektist lähtuvalt, Magistritöö. Juh. T. Kuurme.Tallinna Ülikool, 2007.

Raudkivi, M. Soorollide kujutamine lasteajakirjas Täheke. Tallinna Ülikool, 2014. Bakalaureusetöö.

Richards, J. M. (2002) Social representations of gender in the hidden curriculum of school textbooks in Estonia and England. [Magistritöö] Tartu:  Tartu Ülikool.

Roots,E.-M.(2011) Ürgjumalannast kaasaegse kooli sugupooleni: naise kuvandi muutumine katoliku doktriini mõjul ning selle võimalikke peegeldusi kaasaegses eesti koolis, Magistritöö, Juh.T.Kuurme.Tallinna ülikool, kasvatusteaduste instituut, kasvatusteaduse osakond.

Kerli Rüüt,K. (2011)  magistrikraad, Soolise aspekti mõju suhtumises õpetamisse ja õppimisse. Magistritöö, Juh. T.Kuurme. Tallinna ülikool, kasvatusteaduste instituut, koolipedagoogika osakond;

Täht, K. ,Paškov, M. (2012) Juurdepääs kõrgharidusele: ühiskonna ootused. Mida tajutakse õiglasena, milliseid võimalusi võrdsetena Uuringu lühiraport Kadri Täht, PhD Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Tallinna Ülikool

Kindsiko,E., Türk, K., Kantšukov,M. (2015) Naiste roll ja selle suurendamise võimalused Eesti IKT sektoris: müüdid ja tegelikkus, Skype Microsoft Eesti, Tartu Ülikooli majandusteaduskond, Tartu.

 

Artiklid

Juurak, R. Suur mure poiste ja meeste pärast. Õpleht 15. mai 2015

Kuurme, T. Sirp ja vasar ning sugupoolte sõda, Postimees 14.03.2009

Kuurme, T. Haridus, kasvatus ja sugupool. Raili Marling (Toim.). Sissejuhatus soouuringutesse (238 – 272). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010.

Kuurme, T. Pilguheit soolisele tegelikkusele Eesti haridussüsteemis. Marling,R., Järviste, L., Sander, K. (Toim). Teel tasakaalustatud ühiskonda. Naised ja mehed Eestis II (127-137). Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, 2010.

Roots,E.-M. Kui oluline on õpetaja sugu? Õpleht 1. apr. 2016.

Roots, E.-M. Soostereotüübid soodustavad vägivalda. Õpleht. 13. mai 2016.

Sepper,  M.-L. (2013) Võrdõigusvolinik: ebavõrdsuse ilminguid hariduses tuleb tasandada

Graafikud | 100 aastat naisi ülikoolis: kui palju naisi on Eesti avalik-õiguslike ülikoolide juhtimise juures?

 

Ettekanded

1.- 2. juunil 2015 toimus konverents „Saatused ja staatused: soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis“, kus arutleti kaasaegsete soouurimuslike ja feministlike teoreetiliste lähenemiste abil soosuhete üle postsotsialistlikus Eestis ja otsiti lahendusi ebavõrdsuste vähendamiseks ühiskonnas. Konverentsi materjalidele on juurdepääs võrdõigusvoliniku veebis.

Ettekande või sessiooni pealkirjal klõpsates saab vaadata ettekande või sessiooni videosalvestust ja/või ettekande slaide.

Allpool mõned haridusteemalised ettekanded

Tiiu Kuurme ja Gertrud Kasemaa „Soolised eelised ning sooline normaalsus koolis ja ühiskonnas eesti kooliõpilaste tõlgenduses” , ettekanne konverentsil “Saatused ja staatused: soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis”
Merike Kaunissaare „PISA testi kommunikatsioon ja haridusteemad Eesti meediapildis”
http://www.vordoigusvolinik.ee/wp-content/uploads/2013/10/Kaunissaare_PISA_2015_KAKS.pdf
http://www.vordoigusvolinik.ee/wp-content/uploads/2013/10/Kaunissaare_PISA__2015_YKS.pdf

Endla Lõhkivi „Kuidas toimivad teaduses soostereotüübid?”

http://www.vordoigusvolinik.ee/norra-projekt/soouuringute-konverents/

 

 

Veebimaterjalid

Soolõimest hariduspoliitikas – loe teemalehti võrdõigusvoliniku veebis: Soolõime eri poliitikavaldkondades

Teema: “Haridus ja teadus”

Üldharidus
kuidas sooaspekti arvestamine toetab Eesti haridussuundumusi ja aitab  kaasa poiste ja tüdrukute võrdse kohtlemise põhimõtte elluviimisele, mida tuleb silmas pidada haridusvaldkonda puudutavate  andmete kogumisel, õigusaktide ja poliitikate väljatöötamisel ja ellurakendamisel jms.)

Kutse- ja kõrgharidus
ülevaade kutse- ja kõrgharidusele püstitatud eesmärkidest soolise võrdsuse saavutamiseks)

Teadus
aktuaalsemad soolise võrdõiguslikkuse teemad teaduse ja innovatsiooni valdkonnas)

Kuidas me mõtleme sellest, mida tähendab teha midagi „nagu tüdruk“ ? (Alwaysi tüdrukuid jõustav reklaam aastast 2014)

 

Kasulikke linke

Euroopa Soolise võrdõiguslikkuse Instituut
The European Institute for Gender Equality (EIGE)

http://eige.europa.eu/about-eige

Soolõime strateegiast  haridusvaldkonnas
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/sectoral-areas/education