Võrdõiguslikkuse edendamise kava

Selleks, et koonduda ühise eesmärgi nimel, on loomulikult vaja, et kõik kooli töötajad jõuaksid ühisele arusaamisele,

 • kas ja milles väljendub sooline ebavõrdsus meie koolis,
 • mida soolise võrdõiguslikkuse all mõeldakse,
 • millised eesmärgid tuleks püstitada  ja
 • kokkuleppele ideede suhtes, mida on võimalik ellu viia.

Küsimused, millele üheskoos vastust otsida, võivad olla näiteks järgmised

 • Millistes koolielu valdkondades soolised erinevused kõige sagedamini väljenduvad?
 • Milline näeks välja  soovitav olukord, mis annaks tunnistust naiste ja meeste võrdsest kohtlemisest personalipoliitikas, tütarlaste ja poiste võrdsemates  õpitulemustes, käitumises, motiveerituses vms?
 • Kas selle saavutamiseni aitaks sooteadlik lähenemine või on vaja mingeid muid meetmeid, mis ebavõrdsust vähendaksid?
 • Millised on võimalikud barjäärid selle saavutamiseks?
 • Kas see võiks tuua uut, sooteadlikumat mõtteviisi kooli toimimisse?

Kui põhimõtetes on kokku lepitud ja mingid tegevusvaldkonnad välja valitud, tuleb need kavandada ja ka fikseerida.

Samm-sammult on kava koostamise/elluviimise protsess järgmine:

 • otsus võrdõiguslikkuse edendamiskava koostamisest ja vastava töörühma loomisest;
 • õpilaste kaasamine kava koostamisse;
 • lähteandmestiku kogumine: statistika ja kvalitatiivsed analüüsid;
 • tegevussuundade ja tegevuste valik, kavandamine ja hindamine;
 • võrdõiguslikkuse edendamiskavast teavitamine;
 • kava ellurakendamine;
 • kavandatu täideviimise hindamine.

Õpetajad vajavad eelnevalt koolitust soolisest võrdõiguslikkusest, tutvumist  vastavateemaliste publikatsioonidega ja teiste riikide parimate praktikatega.  Alati võib kooli kutsuda ka soolise võrdõiguslikkuse eksperte, soouuringutega tegelevaid teadlasi.

Juhul, kui kooli arendustegevus on suunatud rahvusvahelistes projektides osalemisele, on soovitav liituda mõne soolise võrdõiguslikkuse edendamise alase projektiga.

Õpilastel peab olema võimalus osaleda, sh ka  esindajate/õpilasesinduse kaudu, sest just nemad on oma õpikeskkonna aktiivsed osalejad ja selle tundjad. Neil on oma kogemused õiglusest, poiste ja tüdrukute erinevast kohtlemisest, aga ka noortele sobivatest edendamismeetmetest. Oluline, et õpilased oleksid kaasatud kogu protsessi.

Oluline on koguda andmeid ja arvamusi nii õpetajatelt kui õpilastelt.

Õpilaste seisukohtadest saab  andmeid kooli arengukava ja õppekava jaoks, aga soolise võrdõiguslikkuse olukorra väljaselgitamine aitab ka õpilastel sügavamalt mõista soolise ebavõrdsuse põhjuseid.

Kavas näidatakse need tegevused/projektid, millega edendatakse poiste ja tüdrukute õiguste ja võimaluste, kohustuste ja vastutuste võrdsust. Need tegevused võivad olla lülitatud kõikidesse koolielu valdkondadesse.

Loe lähemalt 5. peatükki – Kuidas tegevusi sugupoolte aspekti arvestamiseks kavandada ja ellu viia? väljaandest „Ärka, märka, tegutse. Käsiraamat soolise võrdõiguslikkuse seaduse normide täitmiseks ja sugupoolte aspekti arvestamiseks üldhariduskoolide õppe-ja kasvatustöös.

“Ärka, märka, tegutse”