Juhendid

Juhised soolise võrdõiguslikkuse seaduses sätestatud õigusnormide täitmiseks

Normide rakendamiseks ja kohustuste elluviimiseks on Eestis mitme projektiga koostatud lasteaedade ja koolide õpetajatele ning õpikute autoritele juhendeid ja käsiraamatuid, mis aitavad analüüsida ja mõista, mis toimub lasteaias või koolis, kuidas sugu määrab kogemuse ja hariduse olemuse ning milline tähendus ja seos on lasteaial ja koolil hilisema erialavaliku, karjääri ja eluteega.

Lasteraamatute analüüs soo aspektist. Norra laste pildiraamatute analüüsijuhend.

Soovitused soolise võrdõiguslikkuse alaseks tööks lasteaedades. ENÜ.

Soovitused soolise võrdõiguslikkuse alaseks tööks lasteaedades.

Lasteaed kaasaegseks: sooliselt tasakaalustatud õppe- ja kasvatustöö poole metoodiline juhendmaterjal alushariduse õpetajatele

Vabaks vanadest mõttemallidest. Juhiseid soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamiseks lasteaedades ja koolides.

Metoodiline juhend lasteraamatu „Päev, mil Riina oli Rasmus ja Frederik oli Frida”juurde, mis aitab  lasteaiaõpetajatel paremini soostereotüüpe ära tunda ning neid igapäevases töös lastega vaidlustada.

Soolise võrdõiguslikkuse alaste teadmiste ja hoiakute auditi soovituslik metoodika.

Ärka, märka, tegutse. Käsiraamat soolise võrdõiguslikkuse seaduse normide täitmiseks ja sugupoolte aspekti arvestamiseks üldhariduskoolide õppe- ja kasvatustöös.

Soolise võrdõiguslikkuse teemade käsitlemine põhikooli ja gümnaasiumi ühiskonnaõpetuses. Käsiraamat õpetajatele. Koost. Papp, Ü., Kütt, R. ENÜ, 2013.

Soovitused soolise tasakaalu suurendamiseks ajalooõpikutes ja -õppes.

Soovitused soolise tasakaalu suurendamiseks ühiskonnaõpetuse õpikutes ja õppes.


Sootundliku hariduse individuaalõppe kursus lasteaiaõpetajatele

Projekti „Fair play“/“Aus mäng“ raames koostatud individuaalõppe kursus koosneb 16 moodulist, mis tutvustavad eelkõige Norra partneri pikaajalist ning rikkalikku kogemust sootundliku pedagoogika rakendamiseks alushariduses.
Moodulite läbitöötamine võimaldab omandada põhiteadmised ja oskused soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks lasteaia igapäevatöös. Sooteadliku hariduse põhieesmärgiks on pakkuda tüdrukutele ja poistele võrdsemaid võimalusi piiravatest soostereotüüpidest vabade valikute tegemiseks.
Lae eestikeelne kursus alla siit
Lae inglisekeelne kursus alla siit


Sootundliku hariduse individuaalõppe kursus põhikooli esimese astme õpetajatele

Projekti „Fair play“/“Aus mäng“ raames koostatud individuaalõppe kursus koosneb 16 moodulist, mille  põhieesmärgiks on juhtida õpetajate tähelepanu kooli argielus ilmnevatele teguritele, sh varjatud õppekavale, mis võib taastoota piiravaid soolisi stereotüüpe ning anda juhiseid piiravata soorollide ja soostereotüüpide vaidlustamiseks algklasside õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel.
Lae eestikeelne kursus alla siit
Lae inglisekeelne kursus alla siit

Juhendmaterjal õpetajatele vähendamaks stereotüüpseid hoiakuid noorte seas haridus- ja karjäärivalikuid tehes. Kinkar,V., Põld,M. Ümarik,M., Õun, T (2019)
Juhendmaterjal annab teoreetilise ülevaate soostereotüüpide olemusest, muutunud töömaailmast ja isiksusest lähtuvatest karjääri kujundamise teooriatest. Pakutud on näiteid, kuidas soolise võrdsuse teemat käsitleda lõimituna erinevatesse ainetundidesse.

Juhendmaterjal karjäärispetsialistidele vähendamaks stereotüüpseid hoiakuid noorte seas haridus- ja karjäärivalikuid tehes. Kinkar,V., Põld,M. Ümarik,M., Õun, T. (2019)
Juhend on koostatud karjäärispetsialistidele eesmärgiga toetada soostereotüüpide ja võrdõiguslikkuse teema käsitlemist nii koolis kui ka karjäärikeskuses erinevate karjääriteenuste osutamisel.

Papp, Ü.-M. (2019) Juhend põhikooli inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele soostereotüüpide käsitlemiseks digiõppevaramu sotsiaalvaldkonna õpikutes. Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Tallinn.

Õppevahendite komplekt, mis aitab võidelda soostereotüüpidega algkoolis. Transpordisektori näidetele tuginev õppevahend  aitab õpetajatel viia läbi algklasside õpilastega arutelusid soostereotüüpide üle, eesmärgiga avardada laste valikuvõimalusi. Komplektist leiab ka küsimustiku õpetajate enesehindamiseks.

Õppevahendite komplekt, mis aitab võidelda soostereotüüpidega põhikoolis. Julgustades õpilasi avastama võimalusterohket maailma transpordisektori näitel. Õppevahendite komplekt on koostatud põhikooliõpetajatele ja -õpilastele (14–15-aastastele). Selle eesmärk on aidata õpetajatel klassiruumis läbi viia arutelusid seoses soostereotüüpidega transpordisektori näitel.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus (2017) Juhiseid teadushuviringide juhendajatele tüdrukutes LTT valdkonna vastu huvi äratamiseks ja hoidmiseks. https://kompetentsikeskus.sm.ee/sites/default/files/featured_images/Juhised-LTT-huviringide-juhendajatele.pdf