Projektid

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (ENÜ)

Aastal 2008. viis ENÜ SA koos Eesti Lasteaednike Liiduga ellu ühisprojekti ”Kuidas kasvatada 21. sajandi poisse ja tüdrukuid”. Sotsiaalministeeriumi/Avatud Eesti Fondi programmi  ”Lasteaiast ülikoolini – sootundlikkus hariduses” ja Hasartmängumaksu Nõukogu rahastatud projekti eesmärgiks oli Eesti lasteaiaõpetajate teadlikkuse tõus soolisest võrdõiguslikkusest ning teadmiste ja meetodite omandamine soostereotüüpide ületamiseks. Projekti raames anti välja  soovitused soolise võrdõiguslikkuse alaseks tööks lasteaedades.

  1. aastal üllitas ENÜ SA käsiraamatu haridustöötajatele Vabaks vanadest mõttemallidest. Juhiseid soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamiseks lasteaedades ja koolides.

Aastail 2010- 2012 viis ENÜ koostöös Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudiga ellu kaks haridusteemalist Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti.

Projekti “Kas õpilased või poisid ja tüdrukud? Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks õpetamiseks ja kasvatamiseks” raames viidi läbi 200 õpetaja küsitlus ja süvaintervjuud, mille kokkuvõttena valmis artiklikogumik. Samuti valmis projekti käigus soolise võrdõiguslikkuse alaste teadmiste ja hoiakute auditi soovituslik metoodika. Projekti lõpus toimus Tallinna Ülikoolis projekti tulemusi tutvustav seminar.

Projekti “Ärka, märka, tegutse-õpetaja ja kool teadlikuks soostereotüüpidest, nende ületamise vajadusest ja võimalustest hariduse ja töö valdkonnas” raames toimus 13 koolitust Harjumaa ja Tallinna, Ida-Virumaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa, Raplamaa, Saaremaa, Tartumaa,Valgamaa, Viljandimaa ja Võrumaa haridustöötajatele ning õppereis Rootsi, kus osalesid eelnimetatud maakondade haridustöötajad ja Tallinna Ülikooli teadlased. Samuti toimus rahvusvaheline konverents, mille ettekandeid saab vaadata veebis. Projekti käigus valmis käsiraamat  soolise võrdõiguslikkuse seaduse normide täitmiseks ja sugupoolte aspekti arvestamiseks üldhariduskoolide õppe- ja kasvatustöös 

  1. aastal valmisid Hasartmängumaksu Nõukogu toetatud projekti raames käsiraamat õpetajatele soolise võrdõiguslikkuse teema käsitlemiseks põhikooli ja gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse tundides ning põhikoolide õpetajatele suunatud käsiraamat soolisest vägivallast ja perevägivallast.

Aastail 2010-2012 viis ENÜ SA ellu Euroopa Liidu Grundtvig programmi projekti GET -Gender Issues in Europe Today, mille raames valmis ning pandi ENÜ veebile üles värvitrükis brošüür Soostereotüübid varjavad individuaalsuse ja piiravad valikuvõimalusi.

Norra finantsmehhanismist rahastatud projekti SIHT „Sooaspekti Integreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse“  eesmärgiks oli  edendada sektoritevahelises koostöös soolist võrdõiguslikkust , integreerides sooaspekti õpetajaharidusse ja täiendkoolitusse ja  tõstes haridustöötajate  sooteadlikkust.

Viidi läbi taustuurimused, arendati õppekavu, vahendati Norra ekspertteadmisi ja parimat kogemust, viidi läbi õpetajakoolituse õppejõudude ja kõigi haridusastmete töötajate täiendkoolitusi,  ning loodi  teemakohaseid uurimus-, õppe- ja juhendmaterjale sisaldav virtuaalne kompetentsikeskus – infoportaal „Haridus ja sugu“.

ENÜ koordineeritud projekti osapoolteks olid Tallinna ja Tartu Ülikool, Eesti Lasteaednike Liit, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus ja Norra keskus KUN.

Aastatel 2019 – 2022 viidi EL programmi „Erasmus+“ raames ellu projekt „Fair Play at Schools“, mis oli suunatud sooteadliku hariduse edendamisele Norra, Eesti ja Tšehhi Vabariigi lasteaedades ja koolides.
Partnerite poolt töötati välja sootundliku hariduse veebikursused alushariduse ning põhikooli esimese astme õpetajatele  ning veebiseminarid põhikooli teise astme õpetajatele.

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)

 2008.a. viidi ellu projekt  „Lasteaed kaasaegseks: sootundlikkuse suurendamine Eesti lasteaedades“ , mida rahastasid Sotsiaalministeerium ja Avatud Eesti Fond. Projekti raames viidi läbi empiiriline uurimus “Soo sotsiaalne konstrueerimine Eesti lasteaedades 7 Tallinna lasteaia vaatlusandmete põhjal” ja koostati metoodiline juhendmaterjal alushariduse õpetajatele “Lasteaed kaasaegseks: sooliselt tasakaalustatud õppe- ja kasvatustöö poole.

Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste Fondi poolt rahastatud projekti „Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Eesti haridussüsteemis“ raames viidi perioodil 2008 – 2010 läbi uurimus “”Aga mida naised sel ajal tegid?“: Kolme 2008/2009 õppeaastal Eesti keskkoolidele mõeldud ajalooõpiku analüüs sooperspektiivist”. Uurimuse tulemusena valmisid Soovitused soolise tasakaalu suurendamiseks ajalooõpikutes ja -õppes.

Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste Fondi poolt 2010.a. rahastatud projekti Sooline võrdõiguslikkus kodanikuõpetuses“  raames valmisid materjalid Sugu ühiskonnaõpetuses: kolme ühiskonnaõpetuse õpiku analüüs soolisest perspektiivist ja Soovitused soolise tasakaalu suurendamiseks ühiskonnaõpetuse õpikutes ja õppes.

Ajavahemikul 2012 – 2013 viis ENUT ellu Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja tema Tallinna esinduse poolt toetatud projekti, mille käigus tõlgiti taani keelest eesti keelde ja publitseeriti lasteraamat “Päev, mil Riina oli Rasmus ja Frederik oli Frida”, koostati ning publitseeriti algupärane Eesti oludele sobiv metoodiline juhend lasteraamatu juurde, mis aitab  lasteaiaõpetajatel paremini soostereotüüpe ära tunda ning neid igapäevases töös lastega vaidlustada.

http://enut.ee/projektid/sugu-ja-haridus/