Fair Play at Schools

Projektist üldiselt

Projekt „Fair Play at Schools“  keskendub sooteadlikule haridusele Norra, Eesti ja Tšehhi Vabariigi lasteaedades ja koolides. Soolist segregatsiooni hariduses ja soopõhiseid valikud tööturul kohtame kõigis Euroopa riikides, seda küll erinevas ulatuses ja erinevates avaldumisvormides.

Projekti eesmärk on suurendada õpetajate teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse küsimustest.  See toetab kaasava keskkonna kujundamist lasteaias ja koolis, kus tüdrukud ja poisid saavad arendada oma oskusi turvalises ja sõbralikus keskkonnas ilma piiravate soostereotüüpideta.

Lasteaias ja koolikeskkonnas peetakse soolisi erisusi sageli iseenesestmõistetavaks, samas mõjutavad soostereotüübid märkimisväärselt laste arengut ja edasijõudmist. Kui õpetajatel puudub teadlikkus  soolise võrdõiguslikkuse küsimustest, võivad kinnistuda seksistlikud arusaamad, mis ilmnevad laste igapäevaelus.

Projekti “Fair Play at Schools” eesmärk on aidata õpetajatel reflekteerida ühiskonnas valitseva soosüsteemi ja soostereotüüpide ning omaenda eelarvamuste üle ning neid vaidlustada. See on väga tähtis osa õpetajate pädevusest.

Projekti raames koostatud materjalid aitavad õpetajal pakkuda tüdrukutele ja poistele võrdseid võimalusi ning toetada neid soostereotüüpidest vabade valikute tegemisel.

Eesti ja Tšehhi partneri poolt töötati välja sootundliku hariduse veebikursused alushariduse ning põhikooli esimese astme õpetajatele  ning veebiseminarid põhikooli teise astme õpetajatele.

Kursuse materjale saab kasutada paindlikult vastavalt konkreetse riigi ja koolieelse lasteasutuse/lasteaia vajadustele ja hariduskontekstidele. Õppematerjalide kasutamine on tasuta ja kättesaadav kõigile, kes tunnevad huvi sootundliku hariduse vastu.