Kas õpilased või poisid ja tüdrukud?

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi projekt

Kas õpilased või poisid ja tüdrukud?  Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks õpetamiseks ja kasvatamiseks.

Meede 1.3.5 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine
Rakendusüksus SA Innove
Projekti tunnusnumber 1.3.0502.10-0015

Elluviija Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus koostöös Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi ja OÜ Saar Polliga

Projekti elluviimise aeg:

 1. detsember 2010 – 31. mai 2012

Töögrupi liikmed:

Ülle-Marike Papp
Tiiu Kuurme
Gertrud Kasemaa
Elo-Maria Roots
Andrus Saar
Riina Kütt

Projekti juht: Eha Reitelmann

Projekti eesmärgid:

 • selgitada 200 õpetaja küsitluse abilvälja põhikoolide ja gümnaasiumiõpetajate teadmised ja hoiakud poiste ja tüdrukute sotsialiseerumise ja kasvatusega seotud erinevustest ning soolise võrdõiguslikkuse seadusega sätestatud kohustustest ja võimalustest nendega arvestada arengukavade ja õppekavade  väljatöötamisel;
 • selgitada süvaintervjuude analüüsiga välja õpetajakoolituse sisu ja eesmärke määravate kõrgkoolide õppejõudude ning haridusuuringuid läbiviivate institutsioonide esindajate teadmised ja hoiakud haridussüsteemi ja tööturu segregatsiooni vähendamise eesmärkidest ja võimalustest,õpilaste aine-,  eriala- , kutse- ja ametivalikute ning soolisuse seostest;
 • töötada välja Eesti kontekstilesobiv standardküsimustik ja metoodika (auditi näidisküsimustik),  mille alusel saab hinnata koolide õppe- ja kasvatustöös kehtivaid väärtusi, norme ja põhimõtteid sootundlikkuse aspektist, ja mida õppeasutused saavad kasutada oma olukorra analüüsimisel;
 • koostada uurimustel põhinev artiklikogumik haridussuundumustest, sootundlikust hariduspoliitikast ja pedagoogikast, levitada seda asjaomaste huvigruppide seas;
 • tekitada Eesti hariduselu mõjutavate poliitikute, arvamusliidrite, otsustajate, õpetajaskonnaning laiema avalikkuse seas ühine arusaam, et sooline kihistumine ja ebavõrdsus on kujunemas takistuseks Eesti inimarengule, seega ka jätkusuutlikule arengule.

Projekti raames viidi ellu järgmised tegevused:

 • töötati välja küsitluse ja intervjuude kontseptsioon ja viidi läbi 200 õpetaja küsitlus ja 10 süvaintervjuud;
 • analüüsiti kogutud kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid andmeid;
 • töötati välja auditi näidismetoodika ja tutvustati seda sihtgruppidele;
 • koostati artiklikogumik ja avaldati see kodulehel http://enu.ee/haridus-ja-sugu/;
 • korraldati kaks seminari näidismetoodika väljatöötamiseks ja lõppseminar koostöös Tallinna Ülikooli õppejõudude ja teaduritega;
 • tutvustati projekti tulemusi meedias;
 • kavandati projekti kaasatud organisatsioonide/teadurite koostöö jätkamist.