Juhendmaterjal

Projekti  käigus on valminud soolise võrdõiguslikkuse alaste hoiakute ja teadmiste auditi soovituslik metoodika.

Iga auditeerimise eesmärgiks on vastavuse määramine etteantud kriteeriumitega ja püstitatud eesmärkidega, selle põhisisuks aga objektiivne andmete kogumine ja hindamine.

Soolise võrdõiguslikkuse audit aitab määrata, kui efektiivselt järgitakse õppeasutuses võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid, suudetakse vähendada soolist ebavõrdsust ja täidetakse seadusega sätestatud edendamiskohustusi. Aga mitte ainult.

Auditi meetodit saab kasutada näiteks selleks, et

  • vaadata koolielu teise pilguga ning märgata asju, mida õpetajad ja õpilased ise ei näe;
  • jälgida ja hinnata saavutatud edu soolise võrdõiguslikkuse edendamisel;
  • kehtestada antud õppeasutusele sobivad põhimõtted ja kriteeriumid naiste ja meeste, poiste ja tüdrukute võrdseks kohtlemiseks;
  • teha  kindlaks “pudelikaelad” ja nähtavaks soolise ebavõrdsuse probleemid;
  • soovitada meetodeid ilmnenud probleemide lahendamiseks ning pakkuda uusi, tõhusamaid strateegiaid;
  • edastada positiivset kogemust soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks;
  • suurendada kooli juhtkonna kindlustunnet, et kooli juhtimis- ja kontrollimeetmed tagavad  võrdse kohtlemise, on õigusaktidega kooskõlas ning toetavad õpilaste individuaalset,  soostereotüüpidest vaba arengut.