Käsiraamat õpetajatele

Soolise võrdoiguslikkuse teemad ühiskonnaopetuses (PDF)

Vastavalt soolise võrdõiguslikkuse seaduse § 10 peavad  haridus- ja teadusasutused ning koolituse korraldamisega tegelevad institutsioonid tagama naiste ja meeste võrdse kohtlemise kutsenõustamisel, hariduse omandamisel, eri- ja kutsealasel täiendamisel ja ümberõppel.  Õppekavad, kasutatav õppematerjal ja läbiviidavad uuringud peavad aitama kaasa naiste ja meeste ebavõrdsuse kaotamisele ja võrdõiguslikkuse edendamisele.

Eesti põhikooli riiklik õppekava  ja gümnaasiumi riiklik õppekava sätestavad põhihariduse ja gümnaasiumihariduse ühe alusväärtusena soolise võrdõiguslikkuse ning nõuavad, et kogu õppetöö korralduses lähtutaks soolise võrdõiguslikkuse  põhimõtetest.

Euroopa Liidu Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegias 2010-2015 rõhutatakse, et jäigad soorollid võivad takistada isiklikke valikuid ja piirata nii meeste kui ka naiste potentsiaali.

Kool kui institutsioon on üks väheseid kohti, kus saab teadlikult  mõjutada ja kaasajastada suhtumisi sugudesse ja soorollidesse, lõhkuda traditsioonilisi soostereotüüpe, julgustada noori teadlikult langetama soostereotüüpidest vabasid valikuid õpi- ja tööelu kontekstis.

Selleks, et õpetajad saaksid täita seadusnorme ja esitada väljakutse traditsioonilistele soostereotüüpidele ja –rollidele, vajavad nad vastavat ettevalmistust.

Nagu näitas Saar Polli poolt ESF projekti „Kas õpilased või poisid ja tüdrukud? Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks õpetamiseks ja kasvatamiseks“ raames2011. aastal läbi viidud küsitlus, millele vastas 200 õpetajat üle Eesti, tunnevad õpetajad puudust soolise võrdõiguslikkuse alastest õppematerjalidest ja koolitusest.

Iga teine õpetaja on seisukohal, et eelkõige vajatakse soolise võrdõiguslikkuse alaseid õppevahendeid, 44,5 % vastanute arvates on vajalikud koolitused, 39,2 % õpetajate arvates on vajalikud konkreetset metoodilised materjalid, juhised  ja selgitused.

Selle lünga täitmiseks koostasid Ülle-Marike Papp ja Riina Kütt Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi poolt läbi Hasartmängumaksu Nõukogu toetatud projekti raames käsiraamatu õpetajatele soolise võrdõiguslikkuse teema käsitlemiseks põhikooli ja gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse tundides.