Ärka, märka, tegutse

Ärka, märka, tegutse – õpetaja ja kool teadlikuks soostereotüüpidest, nende ületamise vajadusest ja võimalustest hariduse ja töö valdkonnas

Projekti üldeesmärk:

Tõsta Eesti haridussüsteemi teadlikkust soostereotüüpide piiravast mõjust haridus- ja tööturule ning anda teadmisi ja vahendid soostereotüüpide ületamiseks haridus- ja tööelus

Projekti spetsiifilised eesmärgid:

 • tõsta pedagoogilise kaadri ja haridusametnike teadlikkust SVÕst, sh soostereotüüpidest ja nende kahjulikust mõjust haridus- ja tööelus
 • varustada õpetajaid teadmiste, õppematerjalide ja metoodikatega SVÕ aspekti avamiseks ja integreerimiseks õppetöösse ja koolikultuuri
 • teha ettepanekuid kõrgkooli õpetajakoolituse õppekavade täiendamiseks SVÕ temaatika integreerimiseks ja sootundliku pedagoogika juurutamiseks
 • tutvustada välismaist parimat praktikat SVÕ teadvustamise ja kooli/haridusellu juurutamise alal, sh maakonnatasandi rolli teades
 • tugevdada sooteadlike koolijuhtide/õpetajate/haridusametnike võrgustikke, sh maakondade tasandil, algatada muutustele suunatud debatte, sh meediat kaasates
 • tugevdada sektoritevahelist koostööd kaasaegse sooteadliku hariduse edendamisel, sh sihtgruppi ning ka õpilasi kaasates
 • tugevdada taotlejaorganisatsiooni kui soolise võrdõiguslikkuse edendaja suutlikkust kaasa rääkida huvi- ja survegrupina hariduse kaasajastamisel ja soolise ebavõrdsuse kaotamisel ühiskonnas
 • aidata kaasa Soolise võrdõiguslikkuse seaduse elluviimisele Eestis

Tegevused eesmärkide saavutamiseks:

 • viidi läbi 2 rühmaintervjuud/ajurünnakut õpetajate/koolijuhtide SVÕ alaste hoiakute kaardistamiseks ja koolitusvajaduse ja koolituse sisu täpsustamiseks;
 • töötati välja originaalsed õppematerjalid ja rühmatööd projekti seminaridel kasutamiseks; sh videoklipid nn elust enesest soostereotüüpide äratundmiseks ühiskonnas ja koolis, millele lisati õppeülesanded õpilastega koos analüüsimiseks; valmistati CVDd seminaridel tutvustamiseks ja koolides kasutamiseks;
 • viidi läbi 12 koolitust Eesti 9 maakonnas (osalejad: õpetajad, koolijuhid, maakonna haridusametnikud; ENÜ regionaalsete ümarlaudade esindajad), sh kaks koolitust vene koolide õpetajatele Tallinnas (üks vene, teine eesti keeles);
 • tehti õppevisiit Rootsi (14 in koos projektijuhiga, 3 päeva); programmi koostas  Västmanlandi maakonna SVÕ ekspert Eva-Karin Wedin (sootundlike õppematerjalide autor), tutvuti SVÕ pilootprojekte läbiviinud kooliga, maakonnatasandi rolliga sootundliku hariduse toetamisel ja koolide arengukavade kureerimisel; tutvuti Rootsi SVÕ edendusstruktuuridega;
 • analüüsiti õpetajakoolituse õppekavu (omapanusena); viidi läbi õppekavateemaline koolitus/ajurünnak koolijuhte/õpetajaid, ametnikke kaasates;
 • koostati juhendmaterjal/käsiraamat koolidele/õpetajatele sugupoolte aspekti arvestamiseks õppetöös, sh soostereotüüpide ületamiseks ja õpilaste valikute laiendamiseks, koolide arengukavade täiustamiseks SVÕ aspektiga; seda on kavas trükkida 2000  ja levitada koolidele;
 • viidi läbi lõppkonverents, kuhu kutsutakse kõigi sihtgruppide, Tallinna Ülikooli, haridusministeeriumi jne esindajad, kus tutvustatakse projekti tulemusi ning kuhu kaasatakse väliseksperdid; esineb kooliteater Eestist soostereotüüpide avaldumisvormide ja nende mõju visualiseerimiseks koolis;
 • kavandati jätkutegevusi, sh sootundliku hariduse alaseid koolitusi erinevatele sihtrühmadele (koolijuhid, õpetajad, ametnikud) ENÜ tegevusena;

Projekti elluviimise aeg: november 2010-31. oktoober 2012
el_sotsiaalfond_horisontaal