Soolise ebavõrdsuse vähendamine

 • Vältida liigset ja pidevat sooliste erinevuste rõhutamist.
 • Vältida poiste ja tüdrukute, naiste ja meeste
 • Rääkida sooidentiteedi kujunemisest ja soolisuse konstrueerimisest  ning soolistest stereotüüpidest õpetajatega ja õpilastega.

 Õpetajad peavad õppima vaidlustama soostereotüüpidel põhinevaid hoiakuid ja uskumusi, mis takistavad poiste ja tütarlaste isiklikku arengut ning oma potentsiaali täielikku ärakasutamist ja oskama püstitada ajakohaseid õppe- ja kasvatuseesmärke.

Sooteadlik õpetaja peaks säilitama kõrgeid ootusi kõigi õpilaste suhtes ja järgima võrdse kohtlemise põhimõtet ka õppetöö individualiseerimisel ning toetama õpilasi nendes ainetes ja teemades, milles nad oma soogrupi esindajatena ehk end ebakindlamalt tunnevad.

Õpetajate positiivsed ootused mõjutavad laste uskumusi enda kohta ja tegelikku hakkamasaamist.

Tüdrukutele ja poistele tuleb anda võimalus omandada ja  avardada oskusi, mida nad  vajavad oma isiksuse täielikuks väljaarendamiseks.

Kuna poiste sotsiaalset võimekust võib piirata omaksvõetud hegemoonilise maskuliinsuse (saavutamatu) ideaal, tuleb eesmärgiks seada poiste sotsiaalsete võimekuste – suhtlemisoskuse, oma tunnete väljendamise oskuse, empaatiavõime ja loovuse arendamine.

Tütarlastele omakorda tuleb eesmärgiks seada nende enesejulguse ja -teadlikkuse, positiivse mina-kuvandi , eksperimenteerimise ja  julguse  soodustamine.

Koolidel soovitatakse:

 • korraldada nii, et poistel ja tüdrukutel oleks võrdne juurdepääs arvutitele, sportimisvõimalustele, erinevatele mängudele, ruumikasutusele
 • üritada klassi koosseisus saavutada sugude tasakaal. (Eraldi klassid/või tunnid tüdrukutele ja poistele õigustavad end vaid juhul, kui on täpselt teada, miks tahetakse neid eraldi õpetada ja mida peab sellisel juhul tegema poiste- ja mida tütarlaste klassides)
 • katsetada mõnedes ainetundides poiste ja tüdrukute eraldi õpetamist, et anda neile oskusi, millest puudu on või enesekindlust
 • teada ja nimetada õpilasi nende nime pidi, mitte pöörduda nende kui soogrupi esindajate poole. Kui näiteks klassis on paar-kolm poissi, siis ei pruugiks öelda „poisid – vaiksemalt..“ Kindlasti mitte kõik poisid ei sega tundi, selline korraldus aga edastab arusaama poistest kui lärmakamatest ja tüdrukutest kui vaiksematest ehk siis ikka aegunud ettekujutusi maskuliinsusest ja feminiinsusest
 • koguda pidevalt andmeid õpilaskonna kohta ja nende edasijõudmise kohta erinevates ainetes, väljalangemise ja selle põhjuste kohta
 • läheneda lastele, õpilastele ja nendevahelistele  probleemidele loovalt, nt. rollimängude, joonistuste jms. kaudu
 • väärtustada naiste teadmisi ja kogemusi erinevatel elualadel
 • pakkuda ebatraditsioonilisi rollimudeleid poistele ja tüdrukutele
 • tunnustada õpilasi, kes astuvad üle piiravatest soostereotüüpsetest rolliraamidest
 • arendada õpilastel oskusi toimetulemiseks soolise ja seksuaalse ahistamisega
 • analüüsida ja arutada mitteformaalseid võimusuhteid klassis
 • julgustada poisse ja tüdrukuid valima ebatraditsioonilisi tegevusi, mänge, ka kutse- ja erialasid
 • kindlustada seejuures, et tütarlaste ja poiste eluks omandatud oskused oleksid ühesugused
 • jälgida, et kõik õpilased saaksid juhtimiskogemust jne.