Õpetamismeetodid

Õpetamismeetoditega on seotud

  • õpilaste juhendamine,
  • õppematerjalid, õpikud,
  • õpetuse sisu ja õppimiskeskkond (klassiruum, õpperühmade tegevused),
  • kooli sisekorra eeskirjad,
  • õpetajate ja õpilaste vaheline hierarhia,
  • õpitulemuste hindamine ja hindamiskriteeriumid.

Suhtlemist iseloomustab õpetajate ja õpilaste suhtlemine tunnis ja tunnivälisel ajal, mitteametlikud hierarhiad õpilaste ja õpetajate vahel, õpilaste endi vahel, õpetajate vahel.

Koolijuhid ja  õpetajad peavad oskama märgata kiusamist, ahistamist, narrimist ja nokkimist.  See eeldab  teadmisi koolis toimuvast kiusamisest, selle vormidest ja viisidest.  (Säre, E. Vägivaldse käitumise esinemise kohad ja liigid koolis kolmanda klassi õpilaste hinnangul. Magistritöö. Juh. Kõiv, K. Tartu: Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, 2011)

Piirduda ei saa ainult peksmise, kaklemise, kolkimise, tagumise ja togimiste nägemisega. Ära  tuleb osata tunda ka narrimist, mõnitamist ja ignoreerimist, tõrjumist, väljapressimist ja ähvardamist.