Linke ja allikaid

Sootundliku  hariduse ja kasvatuse veebikursus lasteaiaõpetajatele

Sootundliku hariduse individuaalõppe kursus põhikooli esimese astme õpetajatele

Kuurme, T. Haridus, kasvatus ja sugupool. Rmt. Sissejuhatus soouuringutesse. Tartu Ülikooli kirjastus, 2011, lk. 238-273

Ots, A. Õpilaste soolised erinevused ja toimetulek koolis. Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes .Kikas, E. (Toim.)

Tasa-arvo kasvatuksessa. Opiskelupaketti tasa-arvoisemman ja sukupuolitietoisemman oppimisympäristön rakentamiseen.

Teaching To Promote Gender Equality

Promoting Gender Equity. The Myra Sadker Foundation. What You can do.

Sootundliku hariduse individuaalõppe kursus põhikooli esimese astme õpetajatele