Kutsenõustamine

Tütarlaste ja poiste võrdse kohtlemise tagamiseks ja soolise ebavõrdsuse vähendamiseks tuleb kutsenõustamisel õppida vaidlustama soostereotüüpidel põhinevaid hoiakuid ja uskumusi, mis takistavad poiste ja tütarlaste isiklikku arengut ning oma potentsiaali täielikku ärakasutamist.

See  eeldab, et õpetajad ja kutsenõustajad teadvustaksid omaenese identiteedi, uskumuste, väärtuste, eelarvamuste, ootuste, hoiakute ning feminiinsuse/maskuliinsuse  kujunemist ja oskaksid silmas pidada, mida soolise võrdõiguslikkuse eesmärgist on oluline edastada, mida mitte.

Õpetajad ja kutsenõustajad peavad  teadlikult arvestama  sellega, kuidas rolliootused ja eelarvamused mõjutavad õpilaste valikuid. Neid võib arutada õpilastega ja seada seniseid valikuid kahtluse alla. Õpilastele tuleb luua võimalused oma hoiakute kujundamiseks, tutvustades neile ebatüüpilisi valikuvõimalusi.

Selliseid arutelusid võib korraldada näiteks eraldi poistele ja tüdrukutele, et luua neile  turvalisem ja tolerantsem arutelu õhkkond kui see oleks  vastassugupoolega koos.

Kõigis ainetes ja haridusastmetel on eesmärgiks vabastada õpilased sellistest hoiakutest ja käitumisest, mis väljakujunenud eelarvamuste,  soostereotüüpide ja traditsiooniliste soorollide kohaselt suunavad valima õppeaineid, kursusi, õppesuundi, erialasid või ameteid.

Vaatamata sellele, et kõigil viimastel aastatel on Eestis olnud matemaatika riigieksami tulemused tüdrukutel paremad kui poistel (2008. aastal tüdrukutel 60,3p ja poistel 56,2p 100-st), ei lähe näiteks tüdrukud õppima erialadele, mis eeldavad matemaatika-alaseid teadmisi.

Eestis on tööelu selgelt jagunenud naiste ja meeste tegevusvaldkondadeks. Üha rohkem hakkab domineerima tehnoloogia, eelkõige infotehnoloogia, mille oskajatel saavad olema tööturul paremad võimalused ja sinna peaks senisest rohkem suunduma naisi. Teisalt on sotsiaal-, tervishoiu ja hariduse valdkondades vähe mehi. Selleks, et poistel oleksid võrdsed võimalused  oma muredest rääkida , mõistetud olla ja saada tuge meheks kasvamisel peaks sotsiaal- ja haridusvaldkonnas tööle asuma senisest rohkem mehi.