Kursusest

Kursus on mõeldud iseseisvaks õppimiseks. Õppimine võib toimuda iseseisva või rühmaõppe vormis. Esimesel juhul soovitame reflekteerimisülesandeid teha koos kolleegide, sõprade või teiste teemast huvitatud inimestega. Mõnesid moodulite lõpus olevad mõtlemisülesandeid saab soovi korral kasutada kordamiseks või  kontrollküsimustena.

Kursus algab teooriaga ning jätkub praktiliste moodulitega. Soovitame moodulid läbida soovitatud järjekorras. Samas leiate vajadusel linke varasematele osadele (nt sõnastik) või siis viitame tulevastele osadele (vaatlusmetoodika).

Kursus hõlmab praktilisi sooküsimusi lasteaia igapäevaelust. Lasteaiad erinevad omavahel ja riigiti. Seega ei pruugi kõik teemad teie või teie igapäevatöö suhtes relevantsed olla.

Euroopa Nõukogu veebilehel mainitakse: 

“Jätkuvalt võib näha tüdrukute ja poiste vahelisi erinevusi ja ebavõrdsuse ilminguid koolikorralduse ja õppekavade, õppemeetodite ja -materjalide, karjäärinõustamise, õpetajakoolituse ja enamiku haridusaspektide osas.

Eelkõige taaskinnistab haridussüsteem sageli stereotüüpseid ettekujutusi naiselikkuse ja mehelikkusega seotud sotsiaalsetest rollidest. Niisugune ebavõrdsus mõjutab naiste ja meeste majanduslikku ja sotsiaalset olukorda. Tüdrukute õpiedu  pole suutnud viia tööalase ebavõrdsuse, soolise palgalõhe või hooldustöödega seotud soolise ebavõrdsuse kaotamiseni. Haridussektoril on oluline roll sooliste representatsioonide, hoiakute ja käitumise kujundamisel. Seetõttu on esimeseks sammuks diskrimineerimise kaotamineharidussüsteemis, samuti soolise võrdõiguslikkuse mõõtme integreerimine hariduselu kõigisse aspektidesse tagamaks haridussektori aktiivset kaasatust soolise võrdõiguslikkuse edendamisse.”[1]

On olemas ka Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitus liikmesriikidele soolõime rakendamiseks hariduses REC(2007)13.[2]

Taustaks pakume ka lasteaedade/eelikoolisüsteemide kohta käivat infot projekti kolmes partnerriigis, Norras, Eestis ja Tšehhi Vabariigis kirjeldamaks keskkonda, milles lasteaiaõpetajad tegutsevad.


[1] https://www.coe.int/en/web/genderequality/education1

[2] https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d5287 http://www.enu.ee/enu.php?keel=1&id=337 (eesti keeles)