Sissejuhatus

Projekt „Fair Play at Schools“ keskendub sootundlikule haridusele Norra, Eesti ja Tšehhi Vabariigi lasteaedades ja koolides. Soolist segregatsiooni hariduses ja soopõhiseid valikud tööturul kohtame kõigis Euroopa riikides, seda küll erinevas ulatuses ja erinevates avaldumisvormides.

Projekti eesmärk on suurendada õpetajate teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse küsimustest.  See toetab kaasava keskkonna kujundamist lasteaias ja koolis, kus tüdrukud ja poisid saavad arendada oma oskusi turvalises ja sõbralikus keskkonnas ilma piiravate soostereotüüpideta.

Koolikeskkonnas peetakse soolisi erisusi sageli iseenesestmõistetavaks, samas mõjutavad soostereotüübid märkimisväärselt laste arengut ja edasijõudmist. Kui õpetajatel puudub teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse küsimustest, võib koolikeskkond kinnistada seksistlikkearusaamu laste igapäevaelus. Projekti “Fair Play at Schools” eesmärk on aidata õpetajatel reflekteerida ühiskonnas valitseva sookorra ja soostereotüüpide ning omaenda eelarvamuste üle ning seda korda vaidlustada. See on väga tähtis osa õpetajate pädevusest.

Projekti raames pakutavad materjalid aitavad õpetajal pakkuda tüdrukutele ja poistele võrdseid võimalusi ning toetada neid soostereotüüpidest vabade valikute tegemisel.

Samuti töötati Eesti ja Tšehhi partneri poolt välja veebikursus algklasside ning veebiseminarid sootundliku hariduse teemal põhikooli teise astme õpetajatele.

Kursuse materjale saab kasutada paindlikult vastavalt konkreetse riigi ja koolieelse lasteasutuse/lasteaia vajadustele ja hariduskontekstidele. Õppematerjalide kasutamine on tasuta ja kättesaadav kõigile, kes tunnevad huvi sootundliku hariduse vastu.

Sihtrühm

Veebikursus on suunatud algklasside õpetajatele.