Kursusest

Kursus on mõeldud iseseisvaks õppimiseks. Õppimine võib toimuda iseseisva või rühmaõppe vormis. Esimesel juhul soovitame reflekteerimisülesandeid teha koos kolleegide, sõprade või teiste teemast huvitatud inimestega. Mõnesid moodulite lõpus olevad mõtlemisülesandeid saab soovi korral kasutada kordamiseks või  kontrollküsimustena.

Euroopa Nõukogu veebilehel mainitakse: 

“Jätkuvalt võib näha tüdrukute ja poiste vahelisi erinevusi ja ebavõrdsuse ilminguid koolikorralduse ja õppekavade, õppemeetodite ja -materjalide, karjäärinõustamise, õpetajakoolituse ja enamiku haridusaspektide osas.

Eelkõige taaskinnistab haridussüsteem sageli stereotüüpseid ettekujutusi naiselikkuse ja mehelikkusega seotud sotsiaalsetest rollidest. Niisugune ebavõrdsus mõjutab naiste ja meeste majanduslikku ja sotsiaalset olukorda. Tüdrukute õpiedu  pole suutnud viia tööalase ebavõrdsuse, soolise palgalõhe või hooldustöödega seotud soolise ebavõrdsuse kaotamiseni. Haridussektoril on oluline roll sooliste representatsioonide, hoiakute ja käitumise kujundamisel. Seetõttu on esimeseks sammuks diskrimineerimise kaotamineharidussüsteemis, samuti soolise võrdõiguslikkuse mõõtme integreerimine hariduselu kõigisse aspektidesse tagamaks haridussektori aktiivset kaasatust soolise võrdõiguslikkuse edendamisse.”[1]

On olemas ka Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitus liikmesriikidele soolõime rakendamiseks hariduses REC(2007)13.[2]

Kursuse koostamisel on peetud silmas strateegilist raamistikku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal, et liikuda Euroopa haridusruumi loomise suunas 2021–2030. Selles on rõhutatud, et kaasav haridus ja koolitus hõlmab ka sootundlikkuse arendamist õppeprotsessides ning haridus- ja koolitusasutustes ning sooliste stereotüüpide, eelkõige nende stereotüüpide vaidlustamist ja lahendamist, mis seavad poistele ja tütarlastele piiranguid oma õppesuuna valimisel.

Kursuse esimesed seitse moodulit tutvustavad teoreetilisi lähenemisviise ning viimased moodulid sisaldavad praktilisi näiteid ning meetodeid sootundliku kasvatuse ja õpetamise rakendamiseks algklassides.


[1] https://www.coe.int/en/web/genderequality/education1

[2] https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d5287 http://www.enu.ee/enu.php?keel=1&id=337 (eesti keeles)