Töötasud ja palgaerinevused

 

Ametirühm või ametiala Naiste kogupalkade summa jagatud naistöötajate arvuga antud rühmas (naiste keskmine palk) Meeste kogupalkade summa jagatud meestöötajate arvuga antud tasandil (meeste keskmine palk) Naiste keskmise palga osakaal meeste keskmisest palgast (palga-erinevus) N/ M palgad, % kogusummas Kokku summa
1.      ametirühm
2.      ametirühm

Tabeli abil saab hinnata kas ja kui suured erinevused on nais- ja meesõpetajate ning teiste kooli töötajate keskmistes palkades.

Töötasude, palgaerinevuste ja ametikohtade erinevused

Palgagrupid (ametirühmade, vms alusel) Naisi % naistest % töötajatestMehi % meestest % töötajatest
Nooremõpetajad
……
abipersonal

Tabeli alusel saab järeldada, kas koolis on tööd ja ametid jagunenud meeste ja naiste vahel nii, et need põhjustavad suures osas ka erinevusi palkades ja muudes tööga seotud tasudes ehk kas meeste ja naiste poolt tehtavaid töid väärtustatakse erinevalt; kas kooli kui organisatsiooni hierarhias on meeste ja naiste vahelised palgaerinevused suuremad kõrgemal või madalamal tasandil.

Individuaalsed erisoodustused

Erisoodustus Naised Naisi soodustuse saajatest, % Mehed Mehi soodustuse saajatest, % Kokku
Ametiauto
Mobiiltelefon
Telefonikulude kompenseerimine
Kütusekulude kompenseerimine

Tabel aitab näha, kuidas jagunevad erisoodustused nais- ja meesõpetajate ja teiste töötajate vahel.

Põhjalikumaks analüüsiks võib samalaadseid andmeid võrrelda ameti või palgagruppide lõikes või vaadata, kas soodustusi saavate naiste ja meeste osakaal on proportsionaalne koolis  töötavate naiste ja meeste arvuga.