Sooline võrdõiguslikkus organisatsioonis

Sooline võrdõiguslikkus  iga kooli argielus  tähendab nais- ja meestöötajate  võrdset väärtustamist, võrdset palka võrdväärse töö eest, võrdseid karjääri- ja enesearendamise võimalusi, võrdseid võimalusi töö ja pereelu ühitamiseks, võrdseid töötingimusi, võimalust olla vaba soolisest või seksuaalsest ahistamisest.

Struktuuriline ebavõrdsus õpetajate  ja mõne muu valdkonna  töötajate  vahel on tööturu soolise segregatsiooni ja kooli kui organisatsiooni soosüsteemi küsimus.

Näiteks on rahvusvaheliselt tunnustatud väga oluliseks probleemiks väikelaste hariduse ja hoiuga seotud  töötajate sooline vahekord. Peaaegu kõik selle valdkonna töötajad on naised.

Mitmed riigid on püstitanud eesmärgi värvata tööle rohkem mehi või kavatsevad kutseala ümber korraldada. ( OECD. Starting strong II, 2006, lk 170-171) . Küsimuse olulisust on tunnistanud ka Euroopa Komisjon oma teatises (KOMISJONI TEATIS Väikelaste haridus ja hoid: lapsed tuleb eluks tulevikuühiskonnas hästi ette valmistada Brüssel 17.2.2011 KOM(2011) 66 lõplik)