Karjäär ja koolitused

 

Nais- ja meesõpetajate karjäär ja koolitused

Naisi % naistest Mehi % Kokku
Edutatud
Omandanud kõrgema kvalifikatsiooni
1. ametirühmas
2.

Tabel aitab analüüsida nais- ja meessoost õpetajate ja teiste töötajate liikumist vastutavamatele ametikohtadele.

Nais- ja meesõpetajate ja teiste kooli töötajate koolitustel osalemise võrdlemiseks on vaja arvestada nii koolituste mahtu kui maksumust.

Koolituste maht tundides või päevades Naised % Mehed %
X tundi/päeva
Y tundi/päeva

Tabeli põhjal selgub, kummast soost töötajad on rohkem osalenud koolitustel.

Analoogilise tabeli põhjal saab otsustada, milline on olnud koolituste maksumus ja kas see on olnud seotud sooga.

Ainult objektiivne statistiline andmestik, vaatlus- ja analüüsitulemused  aitavad muuta nähtavaks selliseid soolise ebavõrdsuse ilmingud, mida peetakse kas normaalseks ja loomulikuks või seostatakse individuaalsete käitumismustritega.