Sooaspektide lõiminguvõimalused lasteaias

Sooaspekte ja soolise võrdõiguslikkuse eesmärke tuleb silmas pidada lasteaia

  • kultuuris ja tavades (alates lasteaia logost, rühmade nimetustest kuni piltideni ruumide seintel)
  • kasutatavas keeles ja kuvandites (lasteraamatud ja -laulud, pöördumised, konfliktilahendused, värvid, juhendamine jms).
  • tegevustes ja omandatavates kogemustes (lasteaia argipäev: kes ootab, kes tähelepanu saab, kuidas rollid jagunevad, kellele mida lubatakse jms)
  • ruumis ja mänguasjades (soorollipiire ületavad mängud, töö lastevanematega)