Soolise võrdsuse edendamise kava

Soovitav on välja töötada oma lasteaia soolise võrdõiguslikkuse edendamise tegevuskava.
Tegevuskavas sätestada eesmärk: töö selle nimel, et avardada tüdrukute ja poiste võimalusi, vastutust ja õigusi selliselt, et nad ei oleks piiratud traditsiooniliste stereotüüpide poolt, mis määraksid nende omadused, käitumismustrid, rollid ja kutsevalikud edasises elus.

Tegevuskava koostisosad:

  • olemasoleva olukorra kaardistamine ja analüüs,
  • konkreetsed sammud,
  • mõõdetavad tulemused,
  • hindamine.
  1. Olemasoleva olukorra kaardistamine / analüüs Mida eelnevalt teatakse? Millist soolise võrdõiguslikkuse koolitust on saadud? Millised alateadlikud hoiakud poiste ja tüdrukute suhtes eksisteerivad, kui palju on neid teadvustatud? Mida oleks vaja täiendavalt teadvustada/õppida/teha?
  1. Konkreetsed sammud: Sooaspekti lülitamine kõikidesse tavategevustesse, uute tegevuste kavandamisse, personali tegevusse, lapsevanematega tehtavasse töösse, seisukohtade fikseerimine dokumentides.