Soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid lasteaia kasvatustöös

Soolise võrdõiguslikkuse  kui läbiva põhimõtte, väärtuse ja eesmärgi silmaspidamine on oluline igas kasvatus- ja õpetamisprotsessis.

Eesmärgiks on  muuta lastega läbiviidavaid tegevusi soostereotüüpide-vabaks ning kaasata kõigisse tegevustesse nii poisse kui tüdrukuid.

Poistele ja tüdrukutele tuleb anda võimalus avardada oskusi, mida nad isiksuse täielikuks väljaarendamiseks vajavad (kompensatoorne pedagoogika).

Tüdrukutele tuleks luua võimalus

 • mõelda erinevustest kui millestki positiivsest
 • võistelda, nõuda endale ruumi, olla julge ja tegutseda ja esineda suuremate gruppide ees
 • arendada välja oma soovi eksperimenteerida
 • katsetada uusi asju, ja seda korduvalt ja üha uuesti; teha selgeks, et sihile jõudmise protsess on olulisem, kui siht ise
 • julgeda valjult ja kindlameelselt rääkida ning õpetada ütlema ”ei”
 • luua endale positiivne mina-kuvand, usaldada oma mõtlemist, arendada enesekindlust
 • tunda uhkust selle üle, et ollakse just selline, nagu ollakse, nii sisemuselt kui välimuselt
 • olla algatusvõimeline
 • tegelda motoorseid võimeid nõudvate tegevustega
 • olla ära kuuldud ilma rääkimisse vahele segamata

Poistele tuleks luua võimalus

 • arendada verbaalset välendusoskust ja kontseptuaalset mõtlemist (võimet näha tervikpilti).
 • õppida lugu pidama rääkimisest ja selle tähtsusest konfliktide lahendamisel ning õpetada neid rääkima teistega vaheldumisi, õpetatakse lubama teistel oma seisukohti esitada
 • lasta neil tunda, et kõik emotsioonid ja tunded on lasteaias õiged ning õpetada neile enesevalitsemist
 • õpetada seda, mida tähendab “meie”, püüda arendada koostööd tihedas lävimises teistega
 • mõista, näidata üles austust ja kuulata teiste inimeste arvamusi ja vajadusi
 • näidata üles hoolivust teiste inimeste suhtes ja väljendada sellekohaseid tundeid
 • saada eelkoolis positiivseid emotsioone
 • õppida ”peent näputööd” tegema
 • lubades neid mängida, maadelda, võistelda jne, jälgides kindlaid reegleid