Õpetajaharidus ja -koolitus

Õpetajad valdavad ja saavad oma õpilastele vahendada peamiselt seda, mida neile on õpetatud. Avatud maailmas toimub aga intensiivne uue teadmise loomine nii laste arengut mõjutavatest teguritest kui lasteaia ja kooli rollist soolisel sotsialiseerimisel, identiteediloomes ja käitumismustrite kujunemisel.

Õpetajaks olemine eeldab vastutustunnet õppijate arengu ja õpikeskkonna turvalisuse eest ja inimõiguste järgimist. Kutsestandardites on rõhutatud ka üldinimlike eetiliste põhimõtete järgimist, õppija individuaalsuse ja inimväärikuse austamist.

Kutset läbivaks kompetentsiks  on teadmised ühiskonna toimimise põhimõtetest ning ja tegutsemine teadliku ja vastutustundliku kodanikuna, toetades ühiskonna demokraatlikku arengut. Seetõttu kuulub üldteadmiste ja oskuste hulka orienteerumine muuhulgas Eesti, Euroopa ja maailma ajaloos ja kultuuris, ümbritsevas keskkonnas, ühiskonna toimemehhanismides.

Ülikoolide õpetajakoolituse eesmärk on koolis kutsealaselt toimetuleva ja kooli kui organisatsiooni arendustegevuses osaleva õpetaja koolitamine, kes suudab mõista kasvatustegelikkuse funktsioneerimist kultuuri ja sootsiumi tasandil.

Oleks loomulik, et kõik õpetajahariduse omandanud suudaksid mõista soolisuse konstrueeritust, valdaksid soolisusega seotud mõisteraamistikke ning teadmisi ja oskusi  soostereotüüpide elimineerimiseks, sooliste võimusuhete vaidlustamiseks ning sootundliku pedagoogika rakendamiseks – tüdrukutele ja poistele võrdsete võimaluste loomiseks.

Oluline on nii õpetajakoolituse õppejõudude enda ettevalmistus soolisuse teemaatika käsitlemiseks kui ka  õpetajahariduse õppekavad, mis loovad ülikooli õpetajahariduse raami, sõnastavad õpetajahariduse eesmärgid ja õpiväljundid.

Selleks, et üliõpilased omandaksid kriitilise pilgu ja reflekteerimisvõime sooküsimustes, tuleb soolistest aspektidest rääkida pea kõigis õppeainetes.  Rahvusvahelise kogemuse kohaselt aga käsitletakse soo kui ühiskonna  põhikategooriaga seotud küsimusi nii üldistes sissejuhatavates ainetes , eriala üldainetes ja valikainetena. Ideaaliks on kahtlemata olukord, kus sooteemad oleksid lisaks lõimitud kõigisse ainetesse.