Soo ja hariduse teemalised ainekavad

Tallinna Ülikool

Õppeaine: Haridus, kasvatus ja sugupool (KAK7036.HR 6 EAP)

Eesmärk on suunata õppijad teadvustama ja märkama, et ühiskond on konstrukt kahe sugupoole erinevast tegelikkusest ning positsioneerumisest. Tutvustada soolisusega seotud põhimõistestikku ja teoreetilisi kontseptsioone haridusproblemaatika kontekstis. Avada haridusinstitutsioonide tavapäraste praktikate toime soostereotüüpide taastootmisel ja juhtida analüüsima nende tagajärgi. Tutvustada võimalusi sootundlikuks pedagoogikaks.
Suunata õppijad märkama ja analüüsima omaenese eluajaloo soolisusega seotud aspekte ja reflekteerima oma vastavat tegevust pedagoogilistes protsessides.

Õpiväljundid:

Üliõpilane:

 1. omab ülevaadet nüüdisaegse soolisusega seotud haridusdiskursuse peamistest teooriatest ja teemaarendustest;
 2. suudab märgata ja kirjeldada soolisusega seotud probleeme kasvatuses ja hariduses;
 3. suudab analüüsida soolisusega seotud probleeme Eesti kasvatustegelikkuses;
 4. suudab reflekteerida õpetaja ja iseenese kui tulevase pedagoogi tegevust soolisuse konstrueerimisel;
 5. tunneb pedagoogilisi printsiipe ja abinõusid soostereotüüpide destruktiivse mõju vähendamisel ja mitmekesiste sooliste identeetide arendamisel.

Õpiväljundid:

Kursuse läbinud tudeng:

 1. Mõistab kontseptsioone sugu (sh bioloogiline sugu ehk i.k. sex ja sotsiaalne sugu ehk i.k. gender), sooroll, soonorm, soostereotüüp, sooline ja seksuaalne identiteet ja seksuaalsus ning nende omavahelisi seoseid
 2. Mõistab miks on oluline soost teiste inimesi eristavate tunnuste kõrval rääkida.
 3. Omab ülevaadet sellest, miks ja kuidas mängib sugu hariduses rolli
 4. Mõistab, kuidas saab ja miks peab sooteemat haridusse lõimima.
 5. Teab, mis on sooline segregatsioon hariduses ning kuidas see mõjutab teisi eluvaldkondi ning inimeste võimalusi.
 6. Teab, millised on stereotüüpide tekkimise mehhanismid ning millist rolli mängib kool nende edasikandmises ja taastootmises.
 7. Mõistab kuidas sugu on põimunud kooli õppekasvatustöö erinevatele tasanditele ning kuidas on võimalik õppetööd sootundlikult läbi viia.
 8. Teab, millised on peamised sooga seotud probleemid kutsehariduses, kõrghariduses, elukestvas õppes ning teadustöös ning omab ülevaadet võimalikest strateegiatest nende ületamiseks.