Sooaspektide lõimimine õpetajahariduse õppeainetesse

Õpetajahariduse omandanu peab omandama sooaspektidega seotud põhimõistete käsitlemise, mõistma soolisuse ja soolise segregatsiooni osa hariduses ning selle seost teiste eluvaldkondade ja inimeste võimalustega, tundma  soo ja haridusteemalistest uuringutest selgunud  peamisi seaduspärasusi    ning valdama meetodeid soolõime rakendamiseks nii õppe- kui ka kasvatustöös.

Moodulid, õppeained Soolise võrdõiguslikkuse alased teadmised, oskused, teemad
Pedagoogilised ja psühholoogiaainete õpingud Laste soolise identiteedi ja soorollide mõju sotsiaalsete oskuste arengus, vägivallakogemuste mõju lapse arengule ja oskus seda märgata,
Inimeseõpetus sooline ebavõrdsus kui seksuaalset riskikäitumist alalhoidev tegur
Väärtuskasvatus Võrdsus kui väärtus, sooline võrdõiguslikkuskui väärtus
Kasvatussotsioloogia Noorte sooline sotsialiseerimine, soolised identiteedid noorsoo elustiilide kontekstis
Uurimismeetodid kasvatusteadustes Sugu kui analüüsikategooria. Soouuringudkasvatusteadustes
Õpetaja kui juht ja nõustaja Nõustamisoskused perevägivalla juhtumite puhul, psühhoteraapia põhimõtete ja vastava suhtlemise valdamine
Õpetaja koolis ja ühiskonnas RÕK-i alusväärtuste järgimine koolis ja õppekavade koostamisel, SoVS kohustused koolidele
Konfliktidega toimetulek koolis Soorollide ja -ootuste seotus konfliktidega
Tervisekasvatus soolised stereotüübid, sooline identiteet ja soonormide mõju seksuaalkäitumisele, seksuaalne vägivald
Nõustamise põhialused Levinud soolised eelarvamused  ja stereotüübid, kehtiv sooideoloogia
Perekonnaõpetus Vägivaldsed suhted peres
Õpilaste antisotsiaalne käitumine ja sekkumine koolis Vägivallakogemused kodus, soolise vägivalla kannatamine mõjuteguritena
Inimeseõpetuse alused ja didaktika Sotsiaalse ja bioloogilise soo mõistete selgitamine ning soostereotüüpide analüüsimine, vägivaldse ja mittevägivaldse käitumise analüüsimine
Ühiskonnaõpetuse alused ja didaktika Sooline võrdõiguslikkus kui ühiskonna arengu eesmärk.Protsessipõhine lähenemine soolisele diskrimineerimisele.
Lapse areng sotsiaalses keskkonnas Soostereotüüpide ja sooliste eelarvamuste  mõju laste arengule, soolise diskrimineerimiseolemus
Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika Orienteerumine soouuringutes ja sotsiaalsete probleemide sh. pere- ja koolivägivalla küsimustes
Sotsiaalainete ja Inimeseõpetuse didaktika põhikooli ja gümnaasiumi astmes Sugudevahelised sotsiaalsed suhted ja staatuse kujunemine ühiskonnasOskus märgata ning kriitiliselt hinnata soolist ebavõrdsust taastootvaid arvamusi ning hoiakuid
Sissejuhatus sotsioloogiasse Sooline ebavõrdsus ja selle ilmnemine muuhulgas ka naistevastase vägivalla ja soolise perevägivallana; arusaam soost kui sotsiaalsest konstruktist ja selle mõjust strukturaalsele/sotsiaalsele ebavõrdsusele;