Linke ja allikaid

Sootundliku hariduse ja kasvatuse veebikursus lasteaiaõpetajatele
Lae kursus alla siit!

Soovitused soolise võrdõiguslikkuse alaseks tööks lasteaedades. ENÜ.

Vabaks vanadest mõttemallidest. Juhiseid soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamiseks lasteaedades ja koolides.

Metoodiline juhend lasteraamatu „Päev, mil Riina oli Rasmus ja Frederik oli Frida” juurde

Metoodiline juhendmaterjal alushariduse õpetajatele “Lasteaed kaasaegseks: sooliselt tasakaalustatud õppe- ja kasvatustöö poole.

Pedaru, Liisa. Habemega professorid ja õlgkübaraga peened daamid ehk soorollid eesti uuemas lastekirjanduses
Artikkel põhineb 2014. aasta kevadel Tartu ülikoolis kaitstud magistritööl „Soorollide konstrueerimine eesti uuemas lastekirjanduses. Kriitiline tekstianalüüs” ja lähtub sellest, et sugusid stereotüüpselt kujutavate tekstide lugemine mõjutab negatiivselt lapse arengut, piirab tema karjääripüüdlusi ja mõjutab lapse isiksuseomadusi.

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus

Gender Loops

Gender Loops Toolbox for gender-conscious and equitable early childhood centres

Nõukogu järeldused väikelaste hariduse ja hoiu kohta: lapsed tuleb eluks tulevikuühiskonnas hästi ette valmistada (2011/C 175/03)

Õppevahendite komplekt, mis aitab võidelda soostereotüüpidega algkoolis. Transpordisektori näidetele tuginev õppevahend  aitab õpetajatel viia läbi algklasside õpilastega arutelusid soostereotüüpide üle, eesmärgiga avardada laste valikuvõimalusi. Komplektist leiab ka küsimustiku õpetajate enesehindamiseks.
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e534f832-3085-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-et