Põhimõtted

Kõige olulisemaks põhimõtteks võrdõiguslikkuse alases töös lasteaias on järgmine: lastelt ei võeta midagi ära, st.  laste senist arengut ei piirata, vaid pakutakse juurde uusi võimalusi, oskusi ja teadmisi.

Poistel ja tüdrukutel peaks lasteaias olema võrdsed võimalused katsetada ning arendada välja võimed ja huvid ilma soolistest stereotüüpidest põhjustatud piiranguteta ja loodud eeldused ühiskonnas kehtiva soohierarhia vähendamiseks.

See, missugused on kasvataja ootused ja käitumine, kujundab seda, kuidas lapsed soorolle tajuvad.

Soolise võrdõiguslikkuse alases töös on peamiseks väljakutseks täiskasvanute suhtumiste muutmine. Tegeldes soolise võrdõiguslikkuse edendamisega lasteaias on kõigepealt vaja

  • tõsta töötajate teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest
  • õpetada töötajaid märkama ja ära tundma soolise ebavõrdsuse ilminguid
  • õpetada nägema ja analüüsima omaenda käitumist
  • õpetada meetodeid ja võtteid soolise ebavõrdsuse ületamiseks ja uute, nn traditsiooniliste soorollide piire ületavate oskuste kujundamiseks.