Personali ettevalmistus sooaspektide arvestamiseks

Kui teadmised soohierarhiast kasvavad ning kui personal saab teadlikuks enda rollist soolise eraldatuse ja hierarhia (võimusuhete ning tüdrukute ja poiste sotsiaalsete erinevuste) taastootmisel, on ilmne, et õppekava eesmärgiks peab olema traditsioonilistest soostereotüüpidest vabanemine ja ettekujutuse loomine paindlikumatest soorollidest.

Ainult siis, kui seda suudetakse teha, saab öelda, et laste kohtlemine on võrdne sõltumata nende soost.

Kogu personal peab olema eesmärgist teadlik, hea koostöö peab toimuma lapsevanematega.

Personaliga tehtava töö eesmärgid

 1. Traditsioonilistest soostereotüüpidest vabanemine, integreerides sugupoolte aspekti igapäevasesse tegevusse, mille eesmärgiks on poistesse ja tüdrukutesse võrdväärne suhtumine ja selline käitumine, millega hoitakse ära jäikade soorollide taastootmine.
 2. Teha ebavõrdsuse ilmingud ja selle taastootmine nähtavaks. Nähtavaks tegemine aitab stereotüüpidega võidelda. Selleks jälgitakse protsesse ja viiakse läbi analüüse. Suurema mõju saavutamiseks antakse personalile võimalus töötada erinevates üksustes, kohti vahetada, et ka vajadused paremini selguksid.

Lasteaiatöötajad on  mõjutatud oma elukogemustest ja oma isiksusepildist naise või mehena, mis mõjutab kokkuvõttes nende arusaama  soost. Selleks, et  õpetajad mõtiskleksid ja arutleksid sooküsimuste üle, on pakutud konkreetseid  enesereflektsiooni meetodeid oma töö ja iseenda mõtete hindamiseks sooküsimustes väljaandes “Metoodiline juhendmaterjal alushariduse õpetajatele “Lasteaed kaasaegseks: sooliselt tasakaalustatud õppe- ja kasvatustöö poole”

Juhend sisaldab järgmisi vahendeid:

 1. Küsimustik õpetajatele ühise arutelu läbiviimiseks või enesereflektsiooniks lasteaias
 2. Biograafilised meetodid õpetaja (enda) soost lähtuvate kogemuste reflekteerimisel:
  • Mänguviisid ja -võimalused
  • Elukaar
  • Soolistatud keha
  • Õpetaja elukutsepilt