Ühiskonna arengu käsitlemine

Ühiskonda ja selle arengut käsitlevas teemavaldkonnas:

  1. vaadeldakse ühiskonna kui sotsiaalse süsteemi elemente: sotsiaalset struktuuri (rühmi, kihte, kogukondi), sotsiaalseid suhteid ja protsesse (nt koostööd ja konflikti, võimu, allumist ja vastupanu, lõimumist ja eristumist, tõrjutust ja osalust, mobiilsust, kihistumist);
  2. analüüsitakse ühiskonna elu reguleerivaid norme ja väärtusi ning erinevates valdkondades välja kujunenud institutsionaalset korraldust (näiteks perekonda, riiki, turgu, õigust, meediat);
  3. uuritakse avaliku ja erasektori olemust ning funktsioone; tutvutakse kodanikuühiskonna struktuuri ja ülesannetega, analüüsitakse sektoritevahelise koostöö võimalusi ja kogemusi;
  4. õpitakse tundma ühiskonna erinevaid vorme ja arengujärke; tutvutakse nüüdisühiskonna kujunemisloo ja peamiste tunnusjoontega, pöörates erilist tähelepanu ühiskonna moderniseerumisprotsessile ning info- ja teadmusühiskonna arengule.

Kuna ühiskond koosneb naistest ja meestest ning sooline võrdõiguslikkus on vahetult seotud ühiskonna moderniseerumisprotsessidega, siis on soolise võrdsuse aspekte põhimõtteliselt võimalik käsitleda kõigis teemades.

Ühiskond ja selle areng Soolise võrdõiguslikkuse aspektid
Ühiskonna sotsiaalne struktuur Ühiskonna sooline kihistumine väljendub naiste ja meeste ebavõrdses juurdepääsus ühiskonnas enamhinnatud ressurssidele – võimule, staatusele, finantsilistele ja ajalistele jms. ressurssideleOmistatud ja omandatud staatuse mõisted

Võrdsus-ebavõrdsus ühiskonnas.

Ühiskonna elu reguleerivad normid ja väärtused Patriarhaalse perekonna muutumine egalitaarsuse suunas, muutused traditsioonilistes soorollidesKirjutamata soonormid ja ootused soorollidele

Töö- ja perekohustuste jagunemine naiste ja meeste vahel, vanemapuhkus ja isapuhkus

Feminiinse ja maskuliinse ühiskonna erinevused

Ühiskonna sektorite olemus ja funktsioonid Naiste ja meeste erinevad osakaalud era-, avalikus ja kolmandas sektoris.Suurimad ja olulisemad soolise võrdõiguslikkuse edendamisega tegelevad kolmanda sektori organisatsioonid Eestis
Ühiskonna moderniseerumisprotsess 20. saj. naisliikumine, naiste osa tööjõus, poliitikas. Eesti inimarengu aruanded soolisest ebavõrdsusest. Maskuliinsete väärtuste jätkumine või uue mehelikkuse kujunemine