Lisamaterjale õpilastele uurimistöödeks

Beck, U. Riskiühiskond. Teel uue modernsuse poole. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005

Ptk. IV Mina olen mina: meeste ja naiste suhetest perekonnas ja väljaspool perekonda – eraldi, koos ja vastamisi. Lk. 128 – 161

Brainwashing Norway
Ingliskeelsete subtiitritega videod, milles tutvustatakse soolise ebavõrdsuse olulisemaid selgitusviise

Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu. Euroopa harta naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta kohalikus elus.

Hess, B., Markson, E.W., Stein, P.,J. Sotsioloogia.Külim, 2000. III ptk. Sotsiaalsed erinevused ja sotsiaalne ebavõrdsus, lk. 110-148

Mees sotsiaaluuringu subjektina. Toim. D.Kutsar. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr. 2/2007

Pratto,F., Walker, A. Sotsiaalne sugu ja võimu alustalad, lk. 242-268 raamatust Soopsühholoogia, toim. Eagly, A.H, jt.Külim, 2008.

Soolise võrdõiguslikkuse monitooringud 2003, 2005, 2009,2013

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik, Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium Riigieelarve naistele ja meestele. Vajaduspõhine eelarvestamine avalikus sektoris., 2011

Publikatsioon annab ülevaate sellest, mis on sootundlik eelarvestamine ning mis on selle eesmärgid.

Talves, K. Soosotsioloogia. Sissejuhatus soouuringutesse. Tartu Ülikooli kirjastus, 2011, lk. 82-121

Tammpuu, P. Sotsiaalne sugu kui institutsioon ja võimusuhted. Seminaritöö. Juh. A.Laas. Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduskond, Tartu 1998

Naiste ja meeste elu Euroopa Liidus, 2020
Digiväljaande “Naiste ja meeste elu Euroopas. Statistiline portree” näitab, kui palju naiste ja meeste igapäevaelu sarnaneb või erineb Euroopa riikides. Interaktiivse väljaande kolm peatükki  keskenduvad rahvastiku ja tervise, haridustaseme, töö- ja pereelu ühitamise ning suhtlemise ja vaba aja harjumuste andmetele.

Pekingi platvormi strateegiliste eesmärkide kaupa esitatud indikaatorid, mille alusel võrreldakse EL liikmesriikide olukorda.