Valikkursus „Inimene ja õigus“

Valikkursuse „Inimene ja õigus“ raames soolise võrdõiguslikkuse ning naiste ja meestevõrdse kohtlemise teema  käsitlemiseks  saab toetuda Soolise võrdõiguslikkuse seaduse kommenteeritud väljaandele, Statistikaameti publikatsioonile Naised ja mehed jms.  Ülevaadetele soolise võrdõiguslikkuse seadusest, aga ka vähemusgruppide diskrimineerimist keelava seaduse – Võrdse kohtlemise seaduse käsiraamatule, mis avab põhjalikumalt vähemusgruppide võrdse kohtlemiseõigusliku  tähenduse ja eesmärgid, diskrimineerimise olemuse ja käsitlused ning diskrimineerimist mõjutavad ideoloogiad.

Inimese ühe põhiõiguse – õiguse mitte olla ebasoodsamalt koheldud soo, vanuse, rahvuse, puude, seksuaalse orientatsiooni jms alusel ning võrdse kohtlemise normi mõistmisel  on abiks Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku koduleheküljel avaldatud materjalid.

Albi,K., Laidvee, J. Papp, Ü., Sepper, M.  Soolise võrdõiguslikkuse seadus. Kommenteeritud väljaanne. Juura, 2010.

Naised ja mehed. Võrdsed õigused, võrdne vastutus. Ülevaade soolise võrdõiguslikkuse seadusest. Sotsiaalministeerium, 2010.

Võrdse kohtlemise seaduse käsiraamat. TTÜ.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik