Majanduse käsitlemine

Majandust käsitlev teemavaldkond aitab kujundada noorte valmisolekut erinevateks karjäärivalikuteks ja aktiivseks osaluseks majanduselus. Õppetöö käigus:

  1. õpitakse tundma nüüdisaegse turumajanduse seaduspärasusi ja protsesse; käsitletakse rahvusliku rikkuse ja ühiskonna heaolu allikaid ja tegureid, era- ja avalike huvide erinevust ning ühiskondlike ressursside kasutamise põhimõtteid;
  2. tutvutakse Eesti majanduse ja tööturu arengusuundadega, sealhulgas teadmusmajanduse ja loomemajanduse arenguperspektiividega ning ettevõtlust ja töösuhteid reguleerivate olulisemate õigusaktidega. Eesti majanduse arengut vaadeldakse maailmamajanduse, eriti Euroopa Liidu kontekstis;
  3. õpitakse tundma ettevõtluse aluseid tasemel, mis võimaldab õppijal igapäevaelus toime tulla ja hinnata realistlikult oma võimalusi ettevõtjana.
Majanduse toimimine Soolise võrdõiguslikkuse aspektid
Ühiskonna heaolu allikad ja tegurid, era- ja avalike huvide erinevus Sooline võrdõiguslikkus kui üldine hüve
Majanduse ja tööturu arengusuunad, tööõigus Hariduse olulisus, naiste ja meeste tegevusalade muutus, tööturu segregatsioon
Oma võimaluste hindamine ettevõtjana Naised ettevõtluses – alaesindatuse põhjused ja meetmed selle ületamiseks, ettevõtlus kui naistele sobiv karjäärivalik ning töökoha/töökohtade loomise võimalus