Globaalsete küsimuste käsitlemine

Neljanda teemavaldkonna kaudu laiendavad õppijad oma teadmisi globaalsetest probleemidest ja toimijatest.
Eesmärgiks on õppida nägema, kuidas igaüks saab panustada maailma turvalisemaks ja humaansemaks muutmisse. Aine sisu kaudu:

 1. õpitakse mõistma maailma mitmekesisust, riikide huvisid, koostööd ja probleeme
  globaalse infoühiskonna kujunemisel ning riskiühiskonna käsitlemisel;
 2. vaadeldakse rahvusriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide osa tänapäeva maailmas,
  antakse ülevaade riikidevahelise koostöö väljakutsetest (kliimamuutus ja teised
  ökokatastroofid, rahvusvaheline terrorism, rahvusvaheline migratsioon, võitlus vaesusega,
  maailmamajanduse ja maakera rahvastiku arenguprobleemid jms);
 3. tutvutakse üleilmastumise ilmingute ja tagajärgedega.
Globaalsed probleemid Soolise võrdõiguslikkuse aspektid
Rriskiühiskond Töö- ja peresuhete aspekt (Beck, Giddens)
Riikidevahelise koostöö väljakutsed Rahvusvahelised inimõiguste organisatsioonid
Üleilmastumine  Inimkaubandus, naiste vaesumine
Kliimamuutus Naiste ja meeste olukorra spetsiifika taifuunide ja üleujutuste puhul
Naiste ja meeste ökoloogiline jalajälg

Gümnaasiumiastmes võib kasutada ka põhikooli III astme jaoks koostatud materjale, et selgitada soolist kihistumist, soolist ebavõrdsust kui struktuurset ilmingut, tutvustada soouuringute arengulugu jms.
Inimkaubanduse kohta on koostatud õppematerjal: Pajumets, M. Laan, T. Inimkaubanduse ennetamine: metodoloogia tööks noortega. IOM, Sida, 2005.