Riigi ja demokraatliku valitsemise käsitlemine

Riiki ja demokraatlikku riigivalitsemist käsitlevas teemavaldkonnas:

  1. süvenetakse demokraatliku poliitilise süsteemi toimimisse, selle erinevustesse mittedemokraatlikest režiimidest; selgitatakse totalitaarsete ühiskondade inimsusevastastolemust;
  2.  avatakse õigusriigi olemust ja võimude lahususe olulisust; käsitletakse inimõiguste kaitset, kodanike poliitiliste õiguste ja vabaduste realiseerimise võimalusi ja sellega seotudinstitutsioone; selgitatakse põhjusi, mis võivad viia kodanike riigist võõrdumisele;
  3. vaadeldakse erinevate demokraatia vormide plusse ja miinuseid, sidudes seda Eesti poliitika probleemidega;
  4. õpitakse tundma poliitiliste ideoloogiate põhijooni ja seisukohti erinevates poliitikavaldkondades (hariduses, sotsiaalsfääris, maksupoliitikas jm);
  5. käsitletakse erakondade ja kodanikuühenduste arenguprobleeme Eestis; õpitakse tundma valimiste protsessi ja omandatakse oskused oma valimisõiguse realiseerimiseks;
  6. käsitletakse kodanike kaasamist avaliku võimu teostamisse ja võimalusi mõjutada avaliku võimu tegevust, sh tutvutakse erakondade, kodanikuühenduste ja survegruppide tegevusega; omandatakse oskused kodanikualgatuste ja aktsioonide õiguspäraseks korraldamiseks.
Riik ja poliitika Soolise võrdõiguslikkuse aspektid
Demokraatliku poliitilise süsteemi toimimine Mida võrdsemal hulgal osalevad naised ja mehed otsuste vastuvõtmisel, seda paremini on esindatud nende erinevad huvid ja kogemused, seda enam vastavad poliitilised otsused ühiskonna mõlema grupi vajadustele ning areneb osalusdemokraatia, naiste ja meeste osakaal otsustusprotsessides
Õigusriigi olemus, inimõiguste kaitse, kodanike poliitiliste õiguste ja vabaduste realiseerimise võimalusi ja sellega seotud institutsioone Soolise diskrimineerimise keeld, võrdsus seaduse ees ja seaduste võrdne kaitse, kuidas kaitsta oma põhiõigusi, õiguskantsler, soolise võrdõiguslikkuse javõrdse kohtlemise volinik, sotsiaalministeeriumi funktsioonid
Poliitiliste ideoloogiate põhijooned ja seisukohad erinevates poliitikavaldkondades Eri ideoloogiate suhtumine soolisse võrdsusesse: liberaalne, naiste ja meeste võrdsete võimaluste kontseptsioon (min. stardipositsiooni võrdsus või ka sotsialiseerimisprotsessist tulenevate erinevuste arvestamine), konservatiivne – ebavõrdsust toetav ja sotsiaaldemokraatlik – tulemuste võrdsusele orienteeritud ( võimaluste võrdsus + positiivsed meetmed) a la ühtluskooli põhimõte?
Erakondade ja kodanikuühenduste arenguprobleemid, survegruppide tegevus Naiste ja meeste osalemine erakondlikus tegevuses,  erakonnapoolsed seisukohad tasakaalustatud esindatuse osas, platvormid ja seisukohad soolise ebavõrdsuse küsimustes
Olulisemad soolise võrdõiguslikkuse eest seisvad organisatsioonid