Linke ja allikaid

Equality in Education, Employment and Entrepreneurship

Gender and Education. (and Employment).Gendered imperatives and their implications for women and men – lessons from research for policy makers An independent report submitted to the European Commission  by the NESSE networks of experts European Commission, 2009

OECD Recommendation of the Council on Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship

OECD. The ABC of Gender Equality in Education: Aptitude, Behaviour, Confidence.

PISA tulemustele tuginev analüüs sooliste lõhede põhjustest lugemisoskuses, milles tüdrukud on paremad ja matemaatikas, milles poisid on tugevamad ning pakub välja võimalusi selleks, mida vanemad, koolid ja riigid saaksid nende lõhede vähendamiseks teha.

OECD  (2012) Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship: Final  Report to the MCM 2012 [C/MIN(2012)5]

Eurydice (2012) Gender differences in educational outcomes, Study on the measures taken and the current situation in Europe

PISA 2018 EESTI TULEMUSED Eesti 15-aastaste õpilaste teadmised ja oskused funktsionaalses lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes. Gunda Tire, Helin Puksand, Tiit Lepmann, Imbi Henno, Kristina Lindemann, Karin Täht, Birgy Lorenz, Gerli Silm (2019) 
https://www.hm.ee/sites/default/files/pisa_2018-19_raportweb.pdf

Puksand, H., & Uibu, K. (2021). Soolised erinevused Eesti põhikooliõpilaste funktsionaalses lugemisoskuses. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education9(2), 47-71. https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.2.03

Uurimuse tulemused võimaldavad anda õpetajatele ja õppematerjalide koostajatele soovitusi, millele õpilaste lugemisoskuse arendamisel tähelepanu pöörata ja missuguseid lugemisülesandeid kasutada.

Nõukogu soovitus, 28. juuni 2011, varakult haridussüsteemist lahkumise vähendamise poliitika kohta.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011H0701(01)&from=EN

Nõukogu järeldused haridussüsteemist varakult lahkumise vähendamise ja koolis edukalt toimetulemise edendamise kohta (2015/C 417/05).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(03)&qid=1630764002821&from=EN

Komisjoni Teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide komiteele.  Koolide arendamine ja õpetamise täiustamine, et anda noortele edasiseks eluks hea stardipositsioon {SWD(2017) 165 final}
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0248&from=EN