Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu  Nõukogu  ja Komisjoni 2015. aasta novembris ühisaruanne üleeuroopalise koostöö kohta hariduse ja koolituse valdkonnas seab strateegilised eesmärgid

  • hariduse kättesaadavusele ning
  • diskrimineerimise vältimisele ja
  • võrdsete võimaluste edendamisele.

Euroopa Liidu Nõukogu (2010)
Nõukogu järeldused hariduse ja koolituse sotsiaalse mõõtme kohta.
Nõukogu (haridus, noored, kultuur) 3013. istung, Brüssel, 11. mai 2010.

Järeldustes märgitakse, et haridus- ja koolitussüsteemid kogu Euroopa Liidus peavad tagama nii haridustulemuste võrdsuse kui tipptaseme.