Euroopa Nõukogu

Euroopa Nõukogu ministrite nõukogu järeldustes  hariduse ja koolituse sotsiaalse mõõtme kohta (2010),

Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovituses liikmesriikidele REC(2007)17 liikmesriikidele soolise võrdõiguslikkuse standardite ja mehhanismide kohta rõhutab, et haridusalased valikud ja saavutused mõjutavad naiste ja meeste ametialast karjääri, era- ja pereelu ning toimetulekut ühiskonnas tervikuna.

Seetõttu on riikidel kohustus edendada tüdrukute ja poiste, naiste ja meeste õigusena nende võrdset ligipääsu haridusele kõigil hariduse tasanditel, elukestvas õppes, teaduses, uuringutes ja kultuuris.

Euroopa Nõukogu soovituse kohaselt tuleb soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks hariduses:

  • lülitada soolise võrdõiguslikkuse aspekt inimõiguste raamistikus õpetajate esma-, ümber- ja täiendõppe programmidesse;
  • lülitada sooaspekt uute info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) väljatöötamise ja rakendamise programmidesse, sealhulgas meetmete rakendamine naiste IKT-alaste oskuste tõstmiseks;
  • tagada regulaarne järelevalve õppekavade, õppeainete sisu, haridusstandardite, õppe- ja teadmiste omandamise vahendite, klassi- ja koolielu korralduse üle sooliste stereotüüpide kaotamiseks kõikidel haridussüsteemi tasanditel;
  • rakendada positiivseid meetmeid/ajutisi erimeetmeid tüdrukute ja poiste võrdse ligipääsu tagamiseks haridusele ja kutseõppele valdkondades, kus on traditsiooniliselt valitsenud ühe soo esindajate ülekaal;
  • rakendada meetmeid  niisuguste oskuste võrdse arendamise tagamiseks, mida stereotüüpse arusaama kohaselt soorollidest on kaldutud seostama ühe sugupoole esindajatega, sealhulgas näiteks enesest lugupidamine, meeskonnatöö, avalik esinemine või konfliktide rahumeelne lahendamine;
  • korraldada soo-/naisuurimuste olemasolu ülikoolides ja uurimisasutustes ning nende piisav toetamine ja rahastamine;
  • tagada regulaarne järelevalve tüdrukute ja poiste, naiste ja meeste haridussüsteemi kõikidel tasanditel osalemise üle ja selle hindamine;
  • tagada regulaarne järelevalve naiste osalemise üle teadusuuringute programmides ja projektides ning nende juhtimises ja koordineerimises;
  • korraldada avalikkusele suunatud teadlikkuse tõstmise kampaaniad soolise võrdõiguslikkuse /mittediskrimineerimise kui inimõiguste põhimõtte kohta, mille eesmärgiks on kultuuriliste muudatuste toetamine suhtumises soolistesse stereotüüpidesse ning naiste ja meeste traditsioonilistesse rollidesse.

Loe edasi soolõimest haridusvaldkonnasMinistrite Komitee soovitus liikmesriikidele soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta haridusesCM/Rec(2007)13
Vastu võetud Ministrite Komitee poolt 10. oktoobril 2007 ministrite asetäitjate 1006. kohtumisel
http://www.enu.ee/enu.php?keel=1&id=337