Euroopa Parlament

Euroopa Parlamendi 27. septembri 2007. aasta resolutsioonis  Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide tõhususe ning võrdsete võimaluste kohta (2007/2113(INI)) kutsutakse  liikmesriike üles,

  • rakendama soolise ebavõrdsuse kõrvaldamiseks hariduses ja tööhõives sooteadlikku  haridus- ja koolituspoliitikat ja vastavaid materjale ning juurima välja soolised stereotüübid;
  • propageerima soorollidele mittetüüpilist tööhõivet (nt. rohkem meesõpetajaid algkoolides ja rohkem naisi teaduses), sealhulgas laste hulgas enne seda vanust, mil tehakse tähtsad haridus- ja karjääriotsused, kusjuures seda tuleb teha nii, et väheneks ametialane sooline eraldamine;
  • koguma sooliselt ja vanuseliselt eristatud kõrgekvaliteedilisi andmeid, mis on igasuguse poliitika eeltingimuseks;

Euroopa Parlament on oma raportis ELi naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia kohta 2015. aasta järgseks perioodiks (2014/2152(INI)) kutsunud komisjoni üles

  • looma liikmesriikides stiimulid pädeva hariduse andmiseks, et uurida meediasse kriitiliselt suhtudes lähemalt stereotüüpe ja struktuure,
  • jagama parimate tavade näiteid, et kontrollida seni kasutatud õppematerjalides rollistereotüüpide esitusviise;
  • toetama teadlikkuse suurendamise programme, mis käsitlevad stereotüüpe, seksismi ja traditsioonilisi soorolle hariduse ja meedia valdkonnas ning viima läbi positiivsete nais- ja meessoost eeskujude alaseid kampaaniaid;
  • toetama liikmesriike soouuringute ja feministlike uuringutega tegelevate õppetoolide rajamisel

Muuhulgas rõhutatakse  soolisest võrdõiguslikkusest lähtuva pedagoogika tähtsust õpetajatele, et nad oskaksid selgitada soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesise ühiskonna eeliseid.

Euroopa Parlamendi 9. septembri 2015. aasta resolutsioonis hariduse abil tütarlaste mõjuvõimu suurendamise kohta ELis  on tõdetud, et sooliste stereotüüpide mõju haridusele ja koolitusele ning otsustele, mida õpilased koolis teevad, võib mõjutada nende valikuid kogu elu jooksul, ning seega väljendub see teravalt tööturul, kus naised seisavad endiselt silmitsi nii horisontaalse kui ka vertikaalse segregatsiooniga.

Ühtlasi tuuakse välja, et see aitab kaasa olukorrale, kus jätkuvalt on olemas valdkonnad, mida peetakse n-ö meeste valdkondadeks ja kus palgatase on seetõttu kõrgem kui n-ö naiste valdkondades.

Ollakse seisukohal, et õpetajatel on oma hoiakute ja õppemeetoditega sotsiaalse muutuse vahendajatena väga oluline roll muuhulgas soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks.

Resolutsioonis soovitatakse liikmesriikidel rakendada ja tõhustada meetmeid, mis edendaksid soolist võrdõiguslikkust kõikidel haridussüsteemi tasanditel, ning täielikult integreerida teadlikkuse suurendamine sooküsimustest nii õpetajate kui ka kõigi kutseliste koolitöötajate, näiteks kooliarstide ja -psühholoogide, meditsiiniõdede, sotsiaaltöötajate ja pedagoogide koolitusse, ning tagada kogu haridussüsteemis selliste mehhanismide loomine, mis hõlbustaksid soolise võrdõiguslikkuse edendamist, rakendamist, jälgimist ja hindamist haridusasutustes;

Resolutsioonis on liikmesriikide valitsustele antud viiskümmend soovitust, mille rakendamine  aitaks vabaneda  soolistest stereotüüpidest ja suurendada naiste osakaalu nii kutsehariduses kui ka loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkonnaga seotud sektorites.