Euroopa Komisjon

KOMISJONI TEATIS Väikelaste haridus ja hoid: lapsed tuleb eluks tulevikuühiskonnas hästi ette valmistada

2011.a. Euroopa Komisjoni poolt hariduse kohta koostatud aruande järeldustele (European Commission, Directorate-General Justice. (2011)  Sex discrimination in access to education: evaluation of the need for and effectiveness of current measures in the Member States. A report submitted by GHKin association with FGB  tuginedes on Eestis vaja

 • koguda andmeid käsitöö ja tehnoloogiaõpetuse aine valikute kohta soo lõikes;
 • tõsta ametnike teadlikkust soopõhiste valikute põhjustest,
 • pöörata tähelepanu variõppekavale, mis soolisi stereotüüpe säilitab ja
 • selgitada põhjalikult soolise võrdõiguslikkuse seaduses sätestatud norme.

Nõukogu ja komisjoni 2015. aasta ühisaruandes hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku (HK 2020) rakendamise kohta. Hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö uued prioriteedid (2015/C 417/04)  on öeldud:

 • tegeleda tuleb soolise ebavõrdsusega hariduses ja koolituses, mida põhjustavad ka jätkuvalt esinevad soolised stereotüübid, ning sooliste erinevustega haridusvalikute langetamisel;
 • õpikeskkonnas ei tohi sallida muu hulgas soopõhist kiusamist, ahistamist ega vägivalda;
 • õppeasutustele ja õpetajatele, koolitajatele, koolijuhtidele ja muudele haridustöötajatele tuleb anda vahendeid ja toetust, et õppijad saaksid oma õpikeskkonnas kaasatuse, võrdsuse, võrdsete võimaluste, mittediskrimineerimise ja demokraatliku kodanikuna käitumise kogemuse
 • rakendada poliitikameetmeid, eesmärgiga vähendada õpetajakutsega  seoses esinevaid tugevaid soolisi eelarvamusi.

Prioriteetses valdkonnas – kaasav haridus, võrdsus, võrdsed võimalused, mittediskrimineerimine ja kodanikupädevuse edendamine on oluline tegeleda soolise ebavõrdsuse küsimusega hariduses ja koolituses ning naiste ja meeste ebavõrdsete võimalustega ning edendada sooliselt tasakaalustatumaid haridusvalikuid.

Euroopa Komisjoni strateegias „Võrdõiguslik liit: soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020-2025“  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN on rõhutatud, et tüdrukud ja poisid peaksid saama vabalt valida soovitud haridustee ja elukutse, ilma et neid piiraksid stereotüüpsed soonormid.

Euroopalikus kultuuriruumis peetakse hariduses oluliseks järgmisi põhimõtteid:

 • Hariduse hea kvaliteedi tagab egalitaarne/võrdväärne, kaasav haridus, mis aitab varakult vältida edasijõudmatust ja milles õpitulemused ei sõltu sotsiaal-majanduslikku gruppi kuulumisest.
 • Lapse ja noore õppimisvõime määravad olulisel määral õpetaja meetodid ja tema suhtlemise laad.
 • Koolitatavus ja õpetatavus on eelkõige pedagoogika, mitte niivõrd üksikisiku andekuse või koolivalmiduse küsimus
 • Õppimisvõime ei sõltu bioloogilisest soost, võib aga olla mõjutatud nn. sotsiaalsest soost ning sugudevahelistest domineerimis- ja alluvussuhetest

Sooline võrdõiguslikkus on üks põhielementidest komisjoni teatises Euroopa haridusruumi kohta, milles nähakse ette hariduse ja koolituse muutmine kaasavamaks ja sootundlikumaks.

Euroopa haridusruumi haridus- ja koolitussüsteemides tuleks arvesse võtta vajadust suurendada sootundlikkust haridusprotsessides ja -asutustes, vaidlustada ja kõrvaldada soostereotüüpe, eelkõige neid, mis piiravad poiste ja tütarlaste valikuid nende õppevaldkonnas, aga ka selliseid soostereotüüpe,  mida võidakse edasi anda haridus- ja koolitustavades ning õppematerjalides.

Vt. Komisjoni teatis euroopa parlamendile, nõukogule, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele Euroopa haridusruumi saavutamise kohta aastaks 2025.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0625&from=ET