Families: Sõnastik

Sootundlik/sooteadlik pedagoogika

õppimis- ja  kasvatusprotsessi kirjeldav teooria ja praktika, mille eesmärgiks on iga lapse enesehinnangu ja -teadvuse ning enesekindluse areng, sooliste ja soogruppide vastanduste vältimine ning laste vabastamine piiravatest eelarvamustest ja soostereotüüpidest. Sooteadliku õpetuse ja kasvatuse puhul on õpetajad teadlikud ühiskonnas soolise diskrimineerimise aluseks olevatest teguritest ning oskavad õppe- ja kasvatustöös vähendada nende mõju. Loe edasi: Mis on […]

Sooline sotsialiseerimine

on protsess, mille käigus indiviididele õpetatakse sotsialiseerimisagentide – perekonna, lasteaia, kooli, kaaslaste, meedia poolt sotsiaalselt määratletud ja kultuuris kehtivat  käitumist, norme, rolle, väärtusi ja tõekspidamisi, mis määravad kuulumise naiste või meeste sotsiaalsetesse gruppidesse.  Enamik soolisi erisusi on tingitud sotsialiseerumisest,  mitte geneetilistest ja bioloogilistest teguritest.

Diskursus

Diskursuse mõistega tähistatakse sotsiaal- ja humanitaarteadustes ükskõik milliseid kommunikatsiooniakte, ütlusi või ütluste kogumit, mis vahendavad arusaamu, uskumusi ja teadmisi, lähtudes mingitest ideoloogiatest, normidest ning tavadest, millest rääkija ei pruugigi teadlik olla, aga ka muid tähendusi loovaid tegevusi nagu visuaalsed kuvandid, žestid jms.

Soolõime

Soolõime (e. soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise) strateegia tähendab naiste ja meeste staatuse, prioriteetide ning vajadustega arvestamise süstemaatilist integreerimist  kõigi valdkondade poliitikatesse soolise võrdõiguslikkuse edendamise eesmärgil. Loe edasi: Soolõime strateegia

Sooline identiteet

Sooidentiteet e psühholoogiline sugu on inimese sooline enesemääratlus, osa minapildist, enda seostamine soorühmaga ja seal kehtivate käitumise ja omaduste seesmine omaksvõtmine. Sooline identiteet kujuneb sotsialiseerumise käigus. Inimese teadmine sellest, kummast bioloogilisest soost ta on, kujuneb välja juba teisel-kolmandal eluaastal. Enamasti tunneb inimene ennast olevat samast soost, kui on tema bioloogiline sugu. Kui inimene tunneb end […]

Soouuringud

akadeemiline ja interdistsiplinaarne uurimisvaldkond, mille raames kirjeldatakse ja analüüsitakse sugude sotsiaal-kultuurilisi suhteid ja soolisuse konstrueerimist. Soouuringud hõlmavad ka teiste distsipliinide uuringud, milles soolisust kasutatakse analüütilise kategooriana.

Sootundlik statistika

sugude lõikes esitatud statistilised andmed, mis võrdlevad ja peegeldavad sooliste erinevuste sotsiaalkultuurilisi aspekte, sugude võrdsuse/ebavõrdsuse ilminguid jms.

Feministlik pedagoogika

õpetamis- ja õppimisprotsessi kirjeldav teooria ja prakika, mille sisu ja õppemeetodid lähtuvad feministlikest teooriatest ja põhimõtetest ning mis püüdleb õpiprotsessi kaudu soolise võrdõiguslikkuse ning sotsiaalse õigluse saavutamisele. Loe edasi: Feministlik pedagoogika