Families: Sõnastik

Sooteadlik

soolisi aspekte arvestav poliitika, tegevus, käsitlusviis, metoodika jms Vt. ka Feministlik pedagoogika

Sooaspekt

Sooliste aspektidega arvestamine või sooaspektiga arvestamine – tüdrukute ja poiste, naiste ja meeste   erinevate vajaduste, ressursside ja kogemustega arvestamine, et  märgata ja vähendada selliste sotsiaalsete mehhanismide mõju, mis sugusid vastandavad ja erinevalt väärtustavad.

Feminism

on teooriate ja kontseptsioonide kogum, mis sisaldab erinevaid lähtekohti, käsitlusviise ja suundumusi teadmusloomes,  sotsiaalsetes liikumistes  ning poliitilistes praktikates,  mis analüüsivad  ja otseselt või kaudselt  taotlevad soolise hierarhia kaotamist. Loe edasi: Feminism

Seksism

eelarvamustega seotud ning sooliselt diskrimineeriv ideoloogia, mõtteviis ning keelekasutus, mis käsitleb inimesi stereotüüpselt  piiritletud soorollide esindajana,  hindab konkreetset indiviidi eelkõige tema soolise kuuluvuse, mitte individuaalsete oskuste ja võimete põhjal ja eeldab, et üks või teine sugu on võimekam või vähem väärtuslik.

Sooideoloogia

ideede, hinnangute, väärtuste ja  hoiakute kogum, mille abil normaliseeritakse ja õigustatakse kehtivat soosüsteemi, ootusi naiste ja meeste sotsiaalsetele rollidele. Loe lähemalt: Sooideoloogiad

Soorollid

sotsiaal-kultuuriliselt määratletud, ühiskonnas aktsepteeritud naiste ja meestega seonduvad  hoiakud, käitumisviisid, tegevused ja vastutused. Soorollid peegeldavad arusaamu sellest, millist käitumist konkreetses ühiskonnas peetakse sobivaks tüdrukutele ja naistele, poistele ja meestele. Soorollid on pidevas muutumises.

Soosüsteem

selgelt eristuvaid soorolle ning naistele ja meestele omistatavaid omadusi säilitav ning taastootev majanduslike, sotsiaalsete ja poliitiliste struktuuride süsteem. Soosüsteemis – ühiskonnas väljakujunenud tööde, vastutuste, õiguste ja võimaluste jaotuses naiste ja meeste vahel  väljendub ühiskonnaliikmete süstemaatiline tegutsemis- ning mõtlemismuster, mis toodab, taastoodab ning õigustab naiste ja meeste võimusuhteid. Loe edasi: milles avaldub soosüsteem?

Sooline kihistumine

Sooline kihistumine tähendab inimeste sotsiaalse väärtuse hindamist tema bioloogilise soo alusel, mille tõttu võim, prestiiž ja omand jagunevad ühiskonnas ebavõrdselt. Selle tulemusena tekib sugude hierarhia, kus meessugu asetseb hierarhia kõrgemal ja naissugu madalamal positsioonil. Loe edasi: Sooline eraldatus

Sooline ebavõrdsus

mis tahes valdkonnas ilmnev  lõhe või erinevus naiste ja meeste, tüdrukute ja poiste vahel,  mis väljendub nende osalemise määras, juurdepääsul  ressurssidele, õiguste või võimaluste kasutamises, võimu ja mõjujõu määras, töötasu suuruses jms. muude hüvede saamises.

Sooline võrdõiguslikkus

(e. sooline võrdsus)  – ühiskonna arengueesmärk, kus  naistel ja meestel kui kahel kõige suuremal sotsiaalsel grupil on tööelus, hariduse omandamisel ja teistes ühiskonnaelu valdkondades osalemisel võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus. Soolise võrdõiguslikkuse vastandiks on sooline ebavõrdsus, mitte sooline erinevus. Soolise võrdsuse põhimõtte kohaselt  peab kõigil  inimestel olema võimalus vabalt välja arendada oma individuaalseid võimeid ning […]