Sooline võrdõiguslikkus

(e. sooline võrdsus)  – ühiskonna arengueesmärk, kus  naistel ja meestel kui kahel kõige suuremal sotsiaalsel grupil on tööelus, hariduse omandamisel ja teistes ühiskonnaelu valdkondades osalemisel võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus.

Soolise võrdõiguslikkuse vastandiks on sooline ebavõrdsus, mitte sooline erinevus. Soolise võrdsuse põhimõtte kohaselt  peab kõigil  inimestel olema võimalus vabalt välja arendada oma individuaalseid võimeid ning teha  soorollide ja -stereotüüpide seatud piiranguteta valikuid. Selle põhimõtte kohaselt tuleb naiste ja meeste erinevat käitumist, püüdlusi ja vajadusi käsitleda, väärtustada ning  hinnata võrdselt ja õiglaselt. Loe edasi: Sooline võrdsus kui ideoloogia