Families: Sõnastik

Sotsiaalne sugu

(ingl. k. gender) – sotsiaalselt konstrueeritud kategooria, mis eristab ühiskonnas naiselikuks ja mehelikuks peetavaid omadusi, käitumist , ühiskonnapoolseid ootusi naiseks ja meheks olemisele, soorollidele, mis määravad  kahe soogrupi võimaluste erinevuse ning nendevahelise sotsiaalse hierarhia ja kihistumise. Sotsiaalsed erinevused on kujunenud ühiskondlike suhete ajaloos, muutuvad aja jooksul ja erinevates kultuurides ning on muudetavad. Loe edasi: sotsiaalne […]

Sugu/soolisus

on sotsiaalkultuuriliselt konstrueeritud kategooria, mille alusel  rühmitatakse elanikkond naisteks ja meesteks, määrates ühtlasi neile omistatavad sotsiaalsed atribuudid ja võimalused ning rühmade vahelised suhted. Mõistetega tüdrukud-poisid, naised-mehed tähistatakse nii  inimeste bioloogilis-füsioloogilisi erinevusi kui ka kultuurilisi tavasid, norme ja väärtusi, mis määravad naiseks ja meheks olemise tingimused. Eristada saab soolisuse bioloogilis-anatooomilist ja sotsiaal-kultuurilist aspekti.

Bioloogiline sugu

(ingl.k. sex) – bioloogiline kategooria, mis eristab  nais- ja meessoost isikuid  anatoomiliste, füsioloogiliste  ja geneetiliste tunnuste alusel. Bioloogilised erinevused  on kindlad ja püsivad ning ei muutu aja jooksul ja erinevates kultuurides.