Euroopa Liit

Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse poliitika konkreetseteks eesmärkideks on:

  • arendada ja parandada esindus- ja osalusdemokraatiat,
  • saavutada üksikisikute majanduslik sõltumatus,
  • võidelda naiste õigusi, vabadust ja inimväärikust piiravate nähtustega ning
  • määratleda hariduse, teaduse ja meedia sisu ning funktsioonid ühiskonna moderniseerimisel – sooliste eelarvamuste ja stereotüüpide vähendamisel.

EL-s peetakse demokraatlikeks ja jätkusuutlikeks ühiskondi, kus poistel ja tüdrukutel, naistel ja meestel on võrdsed õigused, kohustused, vastutus ja võimalused.

Selleni jõudmiseks peetakse vajalikuks

  • mitmekesistada mõlema soogrupi haridus- ja kutsevalikuid,
  • vabaneda stereotüüpsetest eelarvamustest ning
  • muuta paindlikumaks kitsaks jäävaid soorollimudeleid

Nimetatud eesmärgid on püstitatud  kõigile EL liikmesriikidele Euroopa komisjoni naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhistes 2006–2010 (KOM(2006)0092) Euroopa Komisjoni dokumendis „Strateegiline kohustus soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks aastatel 2016–2019“ ning soolise võrdõiguslikkuse Euroopa paktis, mille võttis vastu Euroopa Ülemkogu oma 23. ja 24. märtsi 2006. aasta Brüsseli kohtumisel.