Üldhariduse õpetajate koolituskava

Osalejad omandavad  koolituse käigus

  • ülevaate põhiterminitest (soolisus, bioloogiline ja sotsiaalne sugu, sooline ebavõrdsus, sooline kihistumine, soorollid, soolised stereotüübid);
  • arusaama sellest, kuidas sooline ebavõrdsus on ajaloolis-kultuurilliselt välja kujunenud ning kuidas seda on käsitletud;
  • mõistmise, kuidas arvamused, hoiakud, normid, väärtused, müüdid sugudevahelisi suhteid ja õpilaste sooidentiteete kujundavad;
  • teadmise, kuidas soolist ebavõrdsust/ võrdsust mõõta;
  • miks sooline võrdõiguslikkus on üldine hüve;
  • milleks kohustab haridusasutusi soolise võrdõiguslikkuse seadus.

Vaata üldhariduskoolide õpetajate täiendkoolituse kava :

  1. sajandi kool – uued probleemid, uued väljakutsed, uued lahendused
 

10.00-11.00

 

Sissejuhatus. Ülevaade projektidest: Ärka, märka, tegutse ja SIHT – Sooaspekti Integreerimine ÕpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse ning Eesti õpetajate seas läbi viidud uurimusest.

Tutvumisring ja rühmatöö.

11.00-11.15 Kohvipaus
11.15-13.00 Kool kui osa ühiskonnast, mida näeme, mis on varjatud: eelarvamused ja stereotüübid. Videoklipid koolielust õpilaste silma läbi.
   
13.00-14.00 Teiste riikide nägemusi ja probleemilahendusi tänastele koolielu probleemidele:, koolist väljalangemine, kiusamine ja vägivald koolis.
14.00-14.15 Kohvipaus
14.15-16.00 Kuidas mõista põhikooli ja gümnaasiumi õppekavas sõnastatud soolist võrdõiguslikkust kui väärtust ja põhimõtet.
  Turvaline ja arendav kool õpilasele ja õpetajatele – on see võimalik?
Arutame koos