Sooaspektide arvestamiseks vajalikud pädevused

Selleks, et õpetajad saaksid endas arendada teadmisi, oskusi ja vahendeid, et märgata ja vähendada otsest ja kaudset soolist diskrimineerimist , peaks nende pädevusse kuuluma:

  1. Teadmised soolise diskrimineerimise ja ebavõrdsuse, seksismi põhimõistetest nii strukturaalsel, organisatsioonilisel  kui üksikisiku tasemel;
  2. Teadmised soolise võrdõiguslikkuse poliitilistest eesmärkidest ja vastavatest õiguslikest ning poliitilistest kokkulepetest globaalsel, üleeuroopalisel, riiklikul ja kohalikul tasandil;
  3. Teadmised inimõigustest ja muudest juriidilistest raamistikest ning teadmised ning oskused nende kasutamiseks argipraktikas;
  4. Sugudevaheliste võimusuhete mõistmine, oskus analüüsida, kus sooline ebavõrdsus ja võimusuhted eksisteerivad ja mõista nende tagajärgi;
  5. Kriitikameel oma isiklike uskumuste ja tegude ning teiste suhtes;
  6. Positiivne hoiak sotsiaalse õigluse suhtes, selle väärtustamine;
  7. Kalduvus tegutseda sotsiaalsete muutuse loomiseks, et vähendada ebavõrdsust ja vaidlustada soolisis stereotüüpe;
  8. Soov ja huvi ennast pidevalt teemavaldkonnas täiendada ja rakendada uuele õpikäsitlusele vastavaid meetodeid.